v i i. BHS xii :j lA s Bijlage tot het verslag der handelingen van de van Leeuwarden,' 194-8. gemee nteroad "AANHANGSEL. No.1 SCHRIFTELIJK BBA WO ORDE VRAGEN, Vragen van de heer SCHALKWIJK (ingekomen 24 December 1947) Zijn B.en W. bereid de raad mede te delen, of er voor de exoloitatie var de Stadsauto busdienst ook onder de te Leeu worden gevestigde autobusdienst- ondernemers gegadigden waren? Zo ja, zijn B.en W. dan ook bereid de raad mede te delen on grond van welke motieven aan een buiten Leeuwarden ge vestigde onderneming vergun ning verleend is en voor welke periode ANTWOORD VAN BURGEMEES TER EN WETHOUDERS Tar zake van het verlenen van vergunningen krachtens de Wet Autovervoer Personen komt aan de raad geen enkele bevoegd heid toe. Desniettemin zijn Bur gemeester en Wethouders bereid de gestelde vragen te beantwoor den On 6 December 1946 werd door de Directie van de N.V.Neder landse Tramweg Maatschappij, die 14 van de 26 autobuslijnen on Leeuwarden exploiteert, aan ons college een eerste voorstel om trent het oprichten van een stadsautobusdienst gedaan.Alvo- rens op dat voorstel een beslis sing te nemen, hebben wij het Leeuwarder Autobedrijf (L.A.B. de Leeuwarder Autobusoadorneming (L.A.B.0.) en de Garage v.d.Bosch in de gelegenheid gesteld ons aanbiedingen te doen. Met het oog on het feit, dat de hierop binnengekomen aanbie dingen niet vergelijkbaar waren, worden nieuwe offertes gevraagd, gebaseerd oo nader verstrekte vaste gegevens. Na het ontvangen van de nieuwe aanbiedingen hebben wij ter zake het oordeel gevraagd van de Rijksinspecteur voor het Verkeer in het district Friesland en de Directeur van het Economisch Technologisch Instituut Friesland (E.T.T.F.). Dezen hebben hierop bij ons college ingediend hun, IT bekend, 'Rapport in zake de moge lijkheden en exploitatievorm van een stadsautobusdienst te Leeuwar den'1'. Hierna werd van de N.T.M. een nieuwe offerte ontvangen, welke er -nadat de beide bovengenoemde streekvervoerondernemingen nog maals in de gelegenheid waren ge steld een aanbieding te doen- ten slotte toe geleid heeft, dat be sloten werd de concessie voor de exploitatie van een stadsautobus dienst te verlenen aan de N.V. Nederlandse Tramweg Maatschappij. "Dit" Ktl ,u.'

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1948 | | pagina 1