b. P.Visser, Tramstraat 16, v/egens het gebruik maken door zijn dochtertje van de stadsautobusdienst ten behoeve van het bezoeken van de bijzondere school voor buitengevcoon lager onderwijs aan ziekelijke kinderen (Park- herstellingsoord)Achter de Hoven 268, alhier; c. A.Hoekstra, Fopma's reed 4 "te 'kytgaard, wegens het bezoeken door zijn zoon van de Rooms Katholieke school voor uitgebreid lager onderwijs (julianasohool), Tweebaksmarkt 44) alhier; zulks op grond van de overweging, dat deze adressanten geacht worden de hier bedoelde kosten zelf te kunnen dragen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris, Verlenen rijksgoedkeuring voor bouwwerken Aanhangsel no. 1 van 1958. Schriftelijk beantwoorde vragen. Vragen van de heer J.Bootsma: ^1. Hebben burgemeester en wethouders kennis genomen van de publikaties, waarin verwacht wordt dat de Minister voor Volkshuisvesting en Bouwnijver heid vrij stellig een grotere soepel heid zal betrachten bij het verlenen van rijksgoedkeuring voor bouwwerken met een bouwsom beneden de 100.000,-, zulks in verband met de stijgende werk loosheid in de bouwvakken? Antwoord van burgemeester en wethouders 1^. Yfij hebben inderdaad van de publi- katie, als in deze vraag bedoeld, kennis genomen. 2_. Kan het College mededelen of voor onze gemeente voldoende werken van voornoemde omvang besteksklaar gereed liggen om eventueel te worden voor gedragen voor goedkeuring en zijn burgemeester en wethouders in staat om aan de Raad een overzicht van deze werken te verstrekken, eventueel met vermelding van het aantal man- weken? 2_. Voorzover bouwwerken van particulie ren betreft, is het ons niet bekend in welk aantal en in welke omvang plannen hiervoor voor uitvoering ge reed liggen. Er zijn enkele bouwkundige werken van bedoelde omvang, die door de ge meente kunnen worden uitgevoerd, be steksklaar aanwezig. Het gewijzigde goedkeuringsbeleid heoft voor de uit voering van deze plannen echter weinig betekenis, zolang het niet mogelijk is voor de financiering daarvan tegen rentegammavoorwaarden financierings middelen te verkrijgen. _3. Kunnen burgemeester en wethouders tev~-ns aan de Raad mededeling doen, hoe het staat met de goedkeuring van de diverse woningbouwplannen,welke reeds door de Raad zijn goedgekeurd? _5. Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij U naar de nota van aanbieding van de gemeentebe groting voor het dienstjaar 1958, die D een dezer dagen zal worden toe gezonden. Leeuwarden, 22 januari 1958. Burgemeester en 'Tethouders van Leeuwarden, A.A.M. van der Heulen Burgemeester. de Jong Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1958 | | pagina 1