wn 39 5 75 75 No. 1 fboborujsrf Huurverhoging gemeentewoningen Schriftelijk beantwoorde vragen. Brief Van fi.Beuv'ing (ingekomen .14 a-pril i960). Onder|fetek endelid der gem. raa^> verzoekt Uw Colége her^, 0nd''3rstaande vragen te wil let. x^-antwoorden. Het zal Uw Colêge bekend zijn, dat de woninghuren van de woningen gem. Woningbedrijf, staande o.a. Eekhofstraat, Hollanderdijk, reeds met 2Cf/o werden verhoogd. Dat de huurwet in eerste aanleg uitsluit, de woningen waarvan de kale huur op 51 maart '60, niet meer bedraagt dan 7>-~ per week. (voor derde klas ge meenten) Zijn B. en W. niet van mening, dat alvorens een verklaring van huuradviescommissie ter be schikking is, dit, op zijn minst voorbarig kan worden genoemd. Zijn zij niet van mening, dat als nog deze verhoging ongedaan moet worden gemaakt, in afwachting verklaring huuradvi escommis si e Uw antwoord tegemoet ziende Hoogachtend, M.Beuving Hendelssohn- straat 34 Leeuwarden. Antwoord van Burgemeester en Wethouders. De bedoelde groep gemeentewoningen waarvan de huur op 31 maart i960 niet meer dan 7»-- per week bedroeg, omvat in totaal 414 woningen. Deze woningen behoren tot de volgende complexen C omplex II 56 woningen Mariahof 56 101 II Hollanderdijk 101 II Jacob Binckesstraat 8 (gedeeltelijk) 86 II Schapestraat (ged. 16 60 II Marssumerstr. 6 II Mussenstraat 1 151 II Balistraat 151 II Insulindestraat 414 Het huurpeil van deze woningen varieerde op 31 maart i960 tussen 2,25 en 6,79 per week. Het betrekking tot al deze woningen is bij schrijven van 1 april i960 aan de huuradvies commissie gevraagd om een verklaring als be doeld in artikel 3a, derde lid, der Huurwet af te geven, waaruit blijkt, dat de woningen geen _gebreken hebben, die de bewoonbaarheid ernstig schaden, en dat het onderhoud door de verhuur ster niet is verwaarloosdWanneer een dergelij ke verklaring wordt afgegeven, gaat de offi ciële huurverhoging alsnog in op de datum, waarop het verzoek is ingediend. Daar echter de huuradviescommissie tengevolge van de laatste wijziging van de Huurwet de eerste tijd overstelpt met werkzaamheden zal zijn, ligt het in de lijn der verwachtingen, d dat met de afdoening van het verzoek van de gemeente nog geruime tijd gemoeid zal gaan. Bovendien zal na ontvangst van het advies nog de definitieve vaststelling van de nieuwe huurprijs door de Minister moeten volgen In dien wij nu niet terstond een regeling hadden getroffen met betrekking tot het, zij het ge heel op vrijwillige basis, betalen van een voorlopige huurverhoging, dan hadden vele huurders van bovenvermelde woningen -die in het algemeen thans ook reeds een "huurcompensatie" cntvangpn- later in ernstigebetaligsmoeili jkheden kunnen komen te verkeren. Het is daarom ook, dat wij opdracht hebben gegeven aan de huur ders een schrijven te zenden, waarin de nadruk wordt gelegd op het voorlopig karakter van de verhoging, terwijl het slot van de brief duide lijk doot uitkomen, dat, voorzover de defini tief vastgestelde huur af mocht wijken van de voorlopige nieuwe huurprijs, verrekening zal plaats vinden. "De"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1960 | | pagina 1