jhangsel nr. 9. ;hriftelijke vragen ex art. 47 Reglement van orde door het raadslid, de heer r, B.P. van der Veen. ragen Willen B. en W. meedelen, waarom tijdens de vergadering van 29 mei 1972 de deuren van het Stadhuis ge sloten waren, zodat een aantal raadsleden verhinderd werd de verga dering bij te vronen en genoopt was hun heil in het dichtstbijzijnde ge laglokaal te zoeken? Kunnen B. en W. meedelen of de slui ting der deuren als voormeld berust op art. 49 der Gemeentewetdan wel voortvloeit uit enige bijzondere bij hen levende opvatting omtrent open heid, dan wel openbaarheid? Zijn B. en W. bereid er voor zorg te dragon dat in de toekomst tijdens de vergaderingen van de Raad, dan wel enige raad of commissie, het verga derlokaal in elk geval voor Raadsle den toegankelijk is? Antwoord van Burgemeester en Wethou ders Vóór de aanvang van een raadsvergade ring zijn drie ingangen van hot Stad huis geopend, te weten: de hoofdingang, de ingang van de publieke tribune aan de zijde van het Hofplein en de ingang vanaf de binnenplaats (rijwielstalling) aan de zijde van de Auckamastraat Na 8 uur worden deze ingangen afgeslo ten, met uitzondering van de ingang van de publieke tribune aan de zijde van het Hofplein, welke gedurende de gehele vergadering open blijft. Tijdens de raadsvergadering van 29 mei jl. is, naar wij aannemen, het slot van de toegangsdeuren aan de zijde van het Hofplein in de nachtstand gevallen, zodat het gebouw helaas niet neer toe gankelijk was Leeuwarden, 13 juni 1972. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. de Jong Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1972 | | pagina 10