mrnm^tssm ..anhangsel nr. 10. Schriftelijke vragen van het raadslid, de heer S. Bouma, hij brief van 6 juni m2 betreffende het voltrekken van een huwelijk op zaterdag. Vragen? Zijn de berichten juist, dat het college van b. en w. overweegt of reeds besloten heeft het mogelijk te maken dat binnenkort, in afwij king van het sinds 1965 zonder aan- ziens des persoons gevolgde beleid, een huwelijk op zaterdag zal worden voltrokken? Als vraag 1 bevestigend zou worden beantwoord, wil het college dan dui* delijk maken waaraan het de bevoegd heid heeft ontleend om bedoeld be sluit te nemen, omdat in artikel 3, lid 2 van de desbetreffende verorde ning wordt bepaald dat op zaterdagen het bureau van de burgerlijke stand slechts wordt geopend door de ambte naar van de burgerlijke stand, indien en voor zover hem wordt aangetoond dat de gevraagde dienstverlening geen uitstel kan lijden? Is het juist, dat alle of nagenoeg alle ambtenaren, die gewoonlijk be last zijn met het voltrekken van hu welijken niet bereid zijn in het al gemeen op zaterdagen - en dus ook niet in dit geval - dienst te doen, gezien de bedoelde verordening en de sinds 1965 geldende praktijk? Antwoorden van Burgemeester en Wet houders s Het College van B. en W. heeft inder daad overwogen of in bijzondere geval len een huwelijk op zaterdag zou kun nen worden voltrokken. Het geval dat aanleiding gaf tot deze overweging speelt niet meer, aange zien bekend is dat het betreffende huwelijk in een andere gemeente zal worden voltrokken. Huwelijksvoltrekking op zaterdagen zou slechts plaats kunnen hebben in dien de Gemeenteraad de Verordening op de burgerlijke stand in die zin zou wijzigen. Het ligt niet in ons voornemen een dergelijk voorstel aan Uw Raad te doen. Het is ons bekend dat de ambtenaren, die gewoonlijk belast zijn met het voltrekken van huwelijken, er bezwaar tegen hebben dit op zaterdagen te doen. Leeuwarden, 13 juni 1972. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester de Jong

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1972 | | pagina 11