Vt M1 11. 1 Vaststellen van de notulen van de vergaderingen van de afdelingen IV, 1 on VI van de Raad, gehouden op ?S fobrrari 1972, 1 en 2 maart 1972 j en "'ar co informatieve vergadering, 3eh.rud.0r op 29 mei 1972. Mededelingen. Aankoop van en ontbinding van een pachtovereenkomst m.b.t. aan de Badweg geleden percelen. Aankoop van aan de Wirdumervaart ge legen grond t.b.v. de toekomstige doortrekking van de Borniastraat naar de Tijnjedijk. Terkoop van een aan de Goudenregen straat gelegen perceelsgedeelte aan ?j. Velstra, alhier. Terkoop van een perceel bouwterrein, gelegen in het bestemmingsplan "Goutum", aan G.A. Ebbink, alhier. serkoop van aan Beemdgras gelegen grond. Overnemen van de grond van twee stoepen, gelegen aan de Nieuweburen. /erbeteren woonomgeving Tuinbouw- straat c.a. beschikbaar stellen van een krediet sen behoeve van de aanleg van een speelplaats te Lekkum. .erlenen van medewerking aan twee sesturen van bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs voor het treffen van voorzieningen. erlenen van medewerking aan het be tuur van de Vereniging voor Christe- ijk kleuteronderwijs te Leeuwarden toor de ombouw van de verwarmings- astallatie van olie op aardgas in de tristelijke kleuterschool "Prinses ieatrix" en weigeren van medewerking 'oor vervanging van de versleten ver- iarmingsketel Vergadering van de Raad der gemeente Leeuwarden op maandag 7 augustus 1972 om 19.30 uur ter behandeling van de volgende punten. Be Burgemeester, J.S» Brandsma. Bijlage no. 225 229 219 221 220 217 231 232 226 227 BK»vjOfesIzZL?-**

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1972 | | pagina 12