Mamm - 2 - Bijlage no< 13- Verlenen van medewerking aan het bestuur van de Vereniging Leeuwarder Parkherstellingsoord voor de omhouw van de verwarmingsinstallatie van olie op aardgas in de Buitenschool en weigeren van medewerking voor vervanging van de versleten verwar mingsketels. 228 14. Goedkeuren jaarrekening 1971 Stich ting "Théskinkerij Prinsetün"223 15- Vaststellen jaarrekening van de Stichting Volkscrediet over het jaar 1971. 224 16. Goedkeuren begroting van de Stichting Volkscrediet voor het jaar 1973* 222 17» Wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van het Grondbedrijf en het Woningbedrijf voor het dienstjaar 1972. 233 18. Ontslag ir. C.B. van Ardenne, directeur Energiebedrijven. 230 19» Onderzoek van de geloofsbrieven van het nieuw benoemde lid van de Gemeenteraad, de heer S. Hiemstra. 20. Benoemen van een lid van de Raad voor Sportaangelegenheden. 218 Aanhangs el no12. Schriftelijke vragen ex art. 47 Reglement van Orde, gesteld door de raads leden Th.H. van Haaren en P. van der Wal. Vragen; Is het bericht in de Leeuwarder Courant van 5 juli j.l. juist, dat b. en w. begin 1969 hebben toege zegd, dat op 1 juli 1969 de ter reinen van de U.V. Vermeulen aan de Dokkumer Ee zouden zijn ont ruimd en van gemeentewege zouden worden geëgaliseerd en herschapen in een plantsoen? Is later beloofd, dat voor de bouw vakvakantie van 1971 het karwei klaar zou zijn? Zo ja, wat zijn dan de redenen, waarom de toezeggingen aan de be volking in deze buurt niet zijn nagekomen? Is Uw college het niet met ons eens, dat het niet nakomen van dergelijke toezeggingen het ver trouwen van de bevolking in de stedelijke overheid ernstig kan schaden? V/at denkt het college thans te doen om het rommelveld aan de Dokkumer Ee, dat voor vele be woners uit de buurt een grote ergernis betekent, te deen ver dwijnen? V/anneer denkt b. en w. de egali- sering van het bedoelde terrein en inrichting van een plantsoen aldaar voltooid te kunnen hebben? Antwoorden van burgemeester en wethouders; Wij hebben op 28 januari 1969 aan de be woners van het flatgebouw aan de westzijde van de Jan Evenhuisstraat o.m. bericht; "dat het bedrijf van de U.V. Vermeulen "Bouwmaterialenhandel zich bevindt ter "weerszijden van de straat Krom en Recht. "Het ten oosten van deze straat gelegen "terrein is eigendom van de gemeente en "is destijds aan de U.V. in gebruik "gegeven. V/ij hebben de II.V. aangezegd "dit terreingedeelte (dus het gedeelte "ten oosten van Krom en Recht) uiterlijk "1 juli 1969 ontruimd op te leveren. Na "ontruiming zal het terrein van gemeente wege worden geëgaliseerd en als plant- "soen worden aangelegd. Uiteraard geldt "ditzelfde voor het terrein tussen Krom "en Recht en de Dokkumer Ee, maar dit "kan niet eerder plaats vinden dan nadat "het bedrijf is verplaatst en de aan wezige opstallen zijn afgebroken." Nadat de onderhandelingen over de aankoop van het terrein met opstallen waren voltooid en nadat het gehele terrein door de U.V. Vermeulen was ontruimd, kon met het slopen van de gebouwen enz. een begin worden gemaakt. Dit werk werd aanbesteed en daarna aan de laagste inschrijver gegund. Het slopen viel echter zodanig tegen, dat de aannemer na enige pogingen om ook de funderingen enz. te verwijderen, het werk in de steek liet. Voor het voltooien van het werk moest toen een ander bedrijf worden ingeschakeld. Het verwijderen van de in de grond aanwezige funderingen (waaronder die van vroegere kalkovens), bestratingen en andere obstakels bleek niet gemakkelijk. Alleen al aan funde ringspuin moest plm. 3400 m3 worden af gevoerd. Het grootste gedeelte hiervan moest met behulp van een compressor worden losgehakt. Een en ander had tot resultaat, dat het sloopwerk eerst na een vrij lange tijd kon worden voltooid. Een toezegging, dat het gehele karwei voor de bouuvalcvakantie van 1971 klaar zou zijn, is van de zijde van de ge meente nimmer gedaan. .w ."SA.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1972 | | pagina 13