-2 - Antwoorden van burgemeester en wethouder Inmiddels had de raad op ons voorstel een plan vastgesteld voor het aanbrengen van een walbeschoeiïng langs een ge deelte van de oostkant van de Dokkumer Ee, n.l. tussen de Eebrug en het ter rein van de N.V. Timmermans. Deze be schoeiing (damwand) moet worden ver ankerd in het achtergelegen terrein. Dit heeft er toe geleid, dat dit terrein eerst kon worden ingericht nadat de damwand en de verankering zijn aange bracht. 11a verkregen machtiging van Gedeputeerde Staten gehouden aanbe steding is met de uitvoering van dit werk begonnen. Het ligt in de bedoeling om in onmiddellijke aansluiting op dit werk het achterliggende terrein te egaliseren, de geprojecteerde paden aan te leggen en de nodige beplanting aan te brengen. Leeuwarden 1 augustus 1972. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. de Jong Secretaris. Schriftelijke vragen van het raadslid, de heer G. de Vries, bij brief d.d, 1? juli 1972 met betrekking tot het automuseum van de heer Van Himwegen. il VragenAntwoorden burgemeester en Wethouders; 1. Hebben b. en w. kennis genomen 1. Deze vraag wordt bevestigend van het artikel in de Leeuwarder beantwoord. Courant van 15 juli 1.1. waarin mededeling wordt gedaan, dat de heer Van Uimwegen overweegt zijn automuseum in Emmen te gaan ves tigen na bijna 5 jaar lang te vergeefs pogingen te hebben ge daan om in Leeuwarden een ge schikte vestigingsplaats te vinden? 2. Kunnen b. em w. in chronologische 2. Met de heer Van Nimwegen zijn vanaf volgorde een overzicht geven van 1970 diverse besprekingen gevoerd, de onderhandelingen - naar aard Het onderbrengen van het automuseum en inhoud - die met de heer Van vormde een onderdeel van een complex Ilimwegen zijn gevoerd en welke van aan de Gemeente gedane voorstellen, feiten en omstandigheden het waarvan de vestiging van benzine- bereiken van overeenstemming verkooppunten een onderdeel vormde. in de weg hebben gestaan? Mede door dit laatste onderdeel kan tot dusverre geen overeenstemming worden bereikt. Leeuwarden, 1 augustus 1972. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsmc Burgemeester. de Jong Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1972 | | pagina 14