4 deze reden voor de weigering de lis te? tahangsel no. 14. liriftelijke vragen ex art. 47 Reglement van Orde, gesteld door het raadslid ID. van der Val hij hrief d.d. 7 augustus 1972. pgen; ■Igens de Leeuwarder Courant van zater- |j 5 augustus 1972 geeft de afdeling .toelichting van de gemeente als reden tor de weigering van het College van en U. om mee te werken aan het zgn. "se festival dat zou worden gehouden saterdag 12 augustus 1972 in het ,oene-Ster-gebied, op "dat het Col- je betwijfelt of er geen entree ge- wen kan worden en of er geen afzet- Ing kan worden aangebracht" en "Pop- lacerten zijn in het algemeen niet (oodlydend"" ja, waarom is by twijfel over de nood- ék van financiële steun dan niet nader lri.es gevraagd van de bij de voorbespre- tag over het festival betrokken ambte pen of organisatoren in plaats van piddellijk het gehele gebeuren te tor nieren? Deze personen hadden U glas- Kjlder kunnen uitleggen dat een festi- il met redelijke entreeprijzen een veel ■ter tekort zou opleveren dan een gra- I festival ten gevolge van de bouw 1 een afzetting, het plaatsen van üssa's, de vermakelijkheidsbelasting en pvege de dan veel hogere gages en so le lasten van de artiesten, die dan oeraard niet meer slechts voor de on- fcten kunnen spelen. (tr haalt het College overigens de wijs- |d vandaan dat dit soort popconcerten het algemeen niet "noodlijdend" zyn? het College na twee veto's op de de groep "Salamander" te organise- gratis popconcerten nog mogelijkheden n de nabije toekomst nog tot samen- ing met de groep te komen, waardoor 's zomers op het gebied van de pop- ek voor de jeugd van Friesland nog te beleven valt in Leeuwarden? antwoorden; Vy zyn er mee akkoord gegaan hot ter rein voor dagrecreatie in de "Groene Ster" beschikbaar te stellen voor het houden van een popconcert. Daarvoor is geen vergoeding gevraagd. Het verzool: om subsidie te verstrekken voor de aan een dergelijk concert verbon den kosten en dat grotendeels bij voor uitbetaling uit te keren, hebben wij niet ingewilligd. De motivering daarvoor is dat wy de me ning zijn toegedaan, dat het redelyk is aan de deelnemers van dergelyke festi- veiten een bijdrage in de kosten te vragen. Vy achten hot niet juist dat de kosten van een evenement als het onderhavige zonder meer ten laste van de algemene middelen komen. Leeuwarden, 11 augustus 1972. Burgemeester en 1/ethouders van Leem/arden, J.S. Brandsna Burgemeester. de Jong Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1972 | | pagina 15