bangsel no. 16. riftelijke vragen van de gemeenteraadsleden van Axies over subsidies voor ingverbetering. gen lis de uitlating van de heer F. Koopal, adjunct-directeur van de provinciale directie van het Ministerie van Volks huisvesting en Ruimtelijke Ordening - zoals geciteerd in de Leeuwarder Courant van 4 oktober 1972 - dat de gemeente Leeuwarden geen of onvoldoen de gebruik maakt van de zgn. subsidie voor woningverbetering juist? Is het juist dat ook in nog niet offi cieel beschermde gebieden, waarover in beginsel overeenstemming bestaat, al gebruik gemaakt kan worden van de daarvoor bestemde regeling? Antwoorden Burgemeester en Wethouders: 1De gemeente maakt zowel voor haar eigen bezit als voor het bezit van particu lieren geregeld gebruik van de moge lijkheden, die de Premieregeling Woningverbetering biedt. De uitlating van de heer F. Koopal doelt echter op de toepassing van het "Besluit bij dragen reconstructie- en sanerings plannen". Van de subsidiemogelijkheden van dit besluit is wel een ruim gebruik gemaakt voorzover het saneringsplannen betreft, maar (nog) niet ten behoeve van de uitvoering van reconstructie plannen 2. Voor de toepassing van het besluit in het kader van de verwezenlijking van een reconstructieplan is een rechtsgeldig bestemmingsplan met bij behorende bebouwingsvoorschriften nodig. Het is ons bekend, dat hieraan niet stringent de hand behoeft te worden gehouden. Voorlopig wordt genoegen ge nomen met een ontwerp-bestemmingsplan, mits daarover met de provinciale in stanties in principe overeenstemming is bereikt. Indien vraag 1 ontkennend wordt beant woord kunnen b. en w. dan opgave doen van de projecten waarvoor deze subsidie door de gemeente is aange vraagd, c.q. door het ministerie is toegekend? Indien vraag 1 bevestigend wordt be antwoord waarom is er door de gemeente dan geen gebruik gemaakt van deze subsidie? ■Zijn b. en w. met ons van mening, dat bet hoog tijd wordt om wel van deze subsidie gebruik te maken, onder meer om het huizenbestand in de binnenstad op te knappen? 3. Deze vraag behoefd meer geen beantwoording 4a.Tot dusverre is wel van de regeling gebruik gemaakt voorzover het sane ringsplannen betreft. Reconstrxictie- plannen konden tot dusverre nog niet worden ingediend. b.Zodra mogelijk worden ook reconstruc tieplannen voor subsidie ingezonden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1972 | | pagina 17