unhangs el no. 17. Vragen 4c.Kunnen b. en w. opgave doen van panden en bebouwde gebieden in Leeuwarden waarop deze subsidie van toepassing is? d.Vanneer denken b. en w. aan de ver betering van de panden en gebieden te beginnen? e.Zijn b. en w. met ons van mening dat het twijfelachtig lijkt of de gemeente wel alle haar ten dienste staande mid delen gebruikt ter verbetering van het woningbestand in de gemeente, speciaal in de binnenstad? Antwoorden Burgemeester en Wethouders; 4c.Vorenbedoelde subsidies kunnen in principe voor alle delen van de bebouwde kommen in aanmerking komen. d.Aan deze problematiek wordt bij voortduring gewerkt. e.Dit is niet het geval. ihriftelijke vragen van het raadslid P.D. van der Val bij brief van 12 oktober j.l. bt betrekking tot een vraaggesprek met de burgemeester afgedrukt in het tijs chrift "ICaktus". Leeuwarden, 10 oktober 1972. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma de Jong Burgemeester. Secretaris ragen; n het oktobernummer van het tijdschrift laktus" staat een gesprek afgedrukt et burgemeester J.S. Brandsma over tal va onderwerpen. De burgemeester vertelt ndermeer iets over de organisatorische eorgeschiedenis van het befaamde gratis (opfestival dat door gebrek aan medewer ing van uw college op het laatste mo- ent niet door kon gaan. 8 heer Brandsma zegt hierover in het interview" van "ICaktus"; Ik hoef geen popkonsert te houden, Maar iat ehdan moet men dat goed doen en niet zoals nu gebeurd is. Er komen hier een paar knapen over de vloer rol len en die moeten dan eventjes 1700/ 1800 gulden om eh een popkonsert te iiouden. Maar eh, maar het is het geld ran Brandsma niet!!" Keeft de burgemeester zich tijdens het Pinnerview" met de verslaggevers van ■Kaktus" inderdaad op de hierboven geci teerde wijze uitgelaten? [0 ja, wordt deze persoonlijke zienswijze an de burgemeester door het gehele col- ege van b. en w. gedeeld? Antwoorden; De Burgemeester heeft, naar hij ons mee deelde, inderdaad in een gesprek met verslaggevers van "Kaktus" ook over de kwestie van het betreffende popfestival gepraat De geciteerde passages geven volgens de Burgemeester geen juist beeld van het dooi hem gestelde over dit onderwerp. Deze passages kunnen derhalve niet als "de persoonlijke zienswijze van de Burgemeester" worden aangemerkt. Leeuwarden, 10 oktober 1972. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden. J.S. Brandsma Burgemeester. de Jong Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1972 | | pagina 18