Over het vorengenoemde hebben wij overleg gepleegd in de Begeleidingscom missie "Organisatie-onderzoek Ruimtelijke Ordening", waarin een aantal raads leden zitting hebben. Ook het personeel, dat betrokken is bij het onderhavige organisatie-onder zoek hebben wij met een en ander op de hoogte gesteld. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. de Jong Secretaris. ianhangsel no. 1. Schriftelijke vragen van het raadslid, de heer J.T, Vellenga, bij brief van 50 december 1971 net betrekking tot de kosten voor sociale zorg over 1970» Tragen j 1, Heeft de gemeente Leeuwarden de opgave voor de uitgaven voor soci ale zorg over het jaar 1970 inge zonden voor 1 november 1971, zoals de Opdracht van rijkswege luidde? Antwoorden Burgemeester en Wethouderss Wij hebben genoemde opgave 21 oktober 1971 aan de staatssecretaris van Finan ciën ingezonden. 2; Indien Leeuwarden behoort bij de Met van toepassing, negentig procent gemeenten, die dit, althans volgons do ministers van Binnenlandse Zaken on van Finan ciën, niet zouden hebben gedaan, vat is daarvan do reden? Leeuwarden, 11 januari 1972. J.S. Brandsmaj Burgemeester. de Jong, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1972 | | pagina 1