geau< Jtr a* aliangsol nr. 3 llirifteli jke vragen van het raadslid, de heer G. de Vries met betrekking tot Itlatingen door de heer J. Terpstra, adjunct-directeur van de G.G.L. gedaan t do op 10 januari 1972 gehouden vergadering van de Bejaardenraad. Vragen Kan het college meedelen of het verslag van de op 18 januari j.l. gehouden vergadering van de Be- jaardenraad in de Leeuwarder Cou rant van 19 januari j.l. een juiste weergave geeft van de in die ver gadering gedane uitlatingen van de G.G.B.-arts J. Terpstra? j Indien vraag 1 bevestigend mocht worden beantwoord; a. Is hot juist dat er momenteel gevaar bestaat dat het verpleeg huis Triotel dichtslibt? b. Is hot juist dat het te bouwen verzorgingstehuis Triotel niet bestemd sal worden voor zwaar- verz orgingsb eho efti ge patiënten? Is do huidige "bezetting van verzorgenden" in de Ilaniasteeg van dien aard, dat zij niet in aanmerking komen voor opneming in het verzorgingshuis Triotel? Vat voor criteria zullen te dier zake gelden? Op hoeveel verzor genden slaat deze mededeling? lis hot college ook van mening, dat lie in deze vergadering gedane nede- Idolingen van een gemeentelijke functionaris genuanceerder gebracht Ihadden moeten worden teneinde te Ivoorkomendat hier allerlei mis verstanden ontstaan? Antwoorden van Burgemeester en Wethouders Bat is inderdaad het geval. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat de heer Terpstra gesproken heeft in zijn hoedanigheid van medisch adviseur van de Centrale Commissie Opnamebeleid Bejaarden. .Van dichtslibbing kan op dit moment geen sprake zijn, aangezien alle bed den in het verpleeghuis nog niet zijn bezet. Het gevaar voor dichtslibbing is in de toekomst bij afwezigheid van de mogelijkheid tot plaatsing in ver zorgingshuizen echter niet denkbeeldig. Be totstandkoming van het nieuwe gemeen telijke verzorgingshuis kan voorlopig een oplossing bieden. Een optimaal functioneren van de Centrale Commissie Opnamebeleid Bejaarden is hiervoor echter een absolute voorwaarde. b. Bit is niet juist. Het verzorgings huis van Triotel is bedoeld als te huis in het hij zonder voor die bo jaarden, die een maximale verzorging- nodig hebben. Zowel in ons raads voorstel van 6 februari 1970? a-lc dat van 13 juni 1971 hebben wij dit uitdrukkelijk gesteld. c. Het verzorgingshuis aai worden ge bouwd ter vervanging van het Gemeen telijk Tehuis voor Bejaarden aan do Ilaniasteeg. Haar onze mening kunnen alle categoriën bejaarden die op dit moment het Gemeentelijk Tehuis voor Bejaarden aan de Haniasteeg bevolken in principe opgenomen worden in hot verzorgingshuis van Triotel. Wij zijn inderdaad van mening dat ge noemde functionaris zich ter voorkoning van eventuele misverstanden genuanceer der had kunnen opstellen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1972 | | pagina 3