Is hot college bereid ten behoeve van dc algemene voorlichting omtrent hot in deze gemeente te voeren be jaardenbeleid nog eens duidelijk uiteen te zettens welke taak en functie in dit kader zal worden toe gekend aan het verzorgingshuis ïriotel? Zoals boven reeds vermeld» zal het verzorgingshuis worden gebouwd ter vervanging van het Gemeentelijk ïehiuc voor Bejaarden in de Haniasteeg. Hot is bedoeld als tehuis in het bijsonde: voor die bejaarden, die maximale ver zorging nodig hebben- Leeuwarden, 15 februari 1972- J.S. Brandsma, Burgemeester, de Jong Secretaris tóiangsel no- 4. Éirifteli jke vragen van het raadslid, de heer J- Schaafsma, aan Burgemeester en ■jthouders. Antwoorden Burgemeester en Wethouders; 1Deze vraag wordt bevestigend be antwoord. Is het ook opgevallen, dat in het verslag van de Leeuwarder CÓurant van 25 februari j.l. van de afdelings vergadering op 24 februari uit de memorie van antwoord het volgende letterlijk is overgenomen; "Met ingang van 1 apri.. zal de school- artsendienst een bezetting hebben van 3,5 schoolarts. Met deze bezet ting is het mogelijk de consultatie bureaus voor zuigelingen en kleuters van de kruisverenigingen over te nemen; zoals al geruime tijd in de bedoeling lag? Betreurt met mij, dat door deze onzorgvuldige formulering van Uw antwoord nu reeds bij herhaling via de pers bij het publiek de indruk wordt gewekt, dat deze consultatie bureaus na 1 april onder verant woording van de gemeente zullen worden geëxploiteerd? Kunt U bevestigen, dat er in de ver houding tussen de gemeente en de kruisverenigingen na 1 april geen verandering komt ten aanzien van de exploitatie van de consultatie bureaus en dat deze bureaus volledig onder verantwoordelijkheid van de kruisverenigingen blijven? ./3. Bij de discussie over dit onder werp in de vergadering op 24 februari j.l. van de derde afdeling van de Raad voor de behandeling van de begroting 1972 is door de Wethouder van Volks gezondheid duidelijk gesteld, dat "het overnemen" van de consultatie bureaus voor zuigelingen en kleuters door de artsen van de schoolartsen- dienst niet méér inhoudt dan dat de werkzaamheden ten behoeve van genoemde consultatiebureaus door deze artsen zullen worden verricht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zullen de kruisverenigingen in rekening worden gebracht. De organisatie en de verant woordelijkheid blijft berusten bij de kruisverenigingen Leeuwarden, 10 maart 1972. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester, de Jong Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1972 | | pagina 4