P w I a 3 I H 3 Aanhangsel nr, Schriftelijke vragen van het raadslid, de hoer 0. tot afbraak van panden aan de Huizumerlaan. Heidinga, met betrekking Vragen s Is het collego bereid opdracht te geven de panden Huizumerlaan 62, 66 en 68 geheel af te breken, en ook de achtergelegen swijndorij te doen verwijderen? Il'il hot college mededelen waarom het pand Ifuizumcr 1 aan 150 aan de ver- holing is prijsgegeven? Indien geen herstel meer mogelijk is, !:an dan ook dit pand ten spoedigste irorden. verwijderd? lis het college bereid opdracht te geven de panden Huizumerlaan 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176 jgeheel af te breken en de zwijnderij e doen verwijderen? is het college bereid, voorzover deze panden geen gemeente-eigendom zijn, üo eigenaars te somneren de troep te verwijderen en voorzover deze weiger achtig zijn, dit dan op kosten van ie eigenaars te doen uitvoeren? Antwoorden Burgemeester en Wethouders: Afbraak van door de gemeente aangekoch te (sanerings-) panden blijkt dikwijls niet mogelijk omdat aangrenzenden op stallen (bijv. in geval van zgn. rug- aan-rug-woningen) nog in andere handen zijn, of dat de opstallen nog worden bewoond. Zulks was o.m. het geval met betrekking tot de percelen Huizumerlaan 62 t/m 84 (even nummers). Omtrent de aankoop van hot laatste aldaar nog te verwerven perceel (nr. 64) kon eerst dezer dagen overeenstemming worden be reikt. Onmiddellijk daarna is opdracht gegeven om tot afbraak van al deze panden over te gaan. Onder "afbraak" wordt tevens verstaan het ruimen van de funderingen, het ega liseren van de vrijkomende terreinen en het afvoeren van ter plaatse gestort afval Hot pand Huizumerlaan 150 heeft een aantal jaren gediend voor het oplossen van een noodgeval (onderbrengen van een e::tra groot gezin). Hiervoor is in januari j.l. een andere oplossing ge vonden. Het pand is niet meer geschikt voor bewoning, zodat het thans kan worden afgebroken. Be opdracht tot sloop is inmiddels verstrekt. Van de panden Huizumerlaan 162 t/m 176 (even nummers) zijn alleen de nummers 162, 164 en 176 eigendom van de gemeen te. Afbraak van deze gemeentelijke pan den is niet mogelijk zonder beschadi ging van de aangrenzende particuliere eigendommen. Be onderhandelingen over de aankoop van de 5 resterende perce len net opstallen verkeren in een ver gevorderd stadium. Zodra overeenstem ming met alle eigenaren is bereikt zal de afbraak van deze opstallen worden bevorderd. Het deponeren van afval in leegstaande particuliere panden geschiedt veelal door omwonenden. Het aanschrijven van de eigenaren, voor wie het vaak zeer moeilijk is hun eigendommen afdoende te beschermen, zal naar onze mening weinig effect sorteren.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1972 | | pagina 5