«f» v» 5. Is de verantwoordelijke wethouder bereid dose raken in de gaten te houden, en b.v. door oen persoon lijke maandelijkse controle toezicht uit te oefenen op deze toestanden, die ook nauw verband houden met wel stand en milieuhygiëne? Sr Zijn n.l. veel meer dergelijke plaatsen in de gemeente dan die in deze vragen aan do orde worden ge steld! 6. kilt TI ook eens do Pottebakkers- plaats bij de ilieuwc Buren bezien en het hier aanwezige puin en afval doen verwijderen? 7. Kan hot collogo een termijn noemen binnen welke de door uij genoemde panden aan de Iluizumcrlaan, voorzo ver die gemeente-eigendom zijn, op geruimd zullen zijn? Is hot college bereid de de gronden ton spoedigsteweer uit te geven voor nieuwe bebouwing? Be in vraag 5 bedoelde persoonlijke controle behoort niet tot de taken van Vraê6n raadslid> de betreffende wethouder. Overigens zi;j|yar hierbij opgemerkt, dat aan deze zaken regelmatig de nodige aandacht wordt ge schonken. mevrouw J. Bijkstra-Bethlehem, ingekomen fcgen Hot afvoeren van het puin van de Potte- bakkersplaats nabij de lTieuwe Buren wordt ernstig bemoeilijkt door de om standigheid, dat deze plaats vanaf de I' openbare weg met het normaliter daarvoor in te zetten materieel niet bereikbaar is. Wij bezien thans op welke andere wijze het puin ter plaatse kan worden weggevoerd. Do directeur van de Dienst Reiniging en Brandweer ziet er op toe, dat het al daar gestorte afval regelmatig wordt verwijderd. Wij verwachten, dat de in de vragen 1 en 2 bedoelde opstallen vóór 1 mei a.s. zullen zijn afgebroken en verwijderd. Ion a.anzien van de in vraag 3 bedoelde panden kan deze termijn worden gesteld op 1 september 1972. liet is uiteraard de bedoeling de door afbraak van opstallen vrijkomende ter reinen, voorzover daarvoor in aanmerking komende, zo spoedig mogelijk voor be bouwing beschikbaar te stellen. Zulks is mede afhankelijk van het totstandko men van de bestemmingsplannen voor de gebieden, waarin deze terreinen zijn >ft Uw College kennis genomen van de ;eging die is ontstaan onder de iers van de Wielenpolle, naar san ding van het enorme gevaar, wat hun deren bedreigt, bij het oversteken de rondweg. ja, is Uw College dan niet met iergetekende van mening, dat in de :tst mogelijke tijd, vooral in het .ang van deze kinderen, aan de mini- ,e eisen, in ieder geval wordt vol- lergetelcende is van mening, gezien •enstaande, hier onvoorwaardelijk i taak ligt voor de Gemeente tot de installatie van de verkeers- ihten, zo goed mogelijk noodvoor- mingen te treffen, waardoor deze :gd weer veilig naar school kan gaan. Antwoorden van Burgemeester en Wethouders; Bit is ons inderdaad bekend. Het is uitgesloten tijdens de uitvoering van een omvangrijk werk als hier plaats vindt bij voortduring een optimale si tuatie voor alle verkeersdeelnemers te handhaven. Omdat juist de schoolkinderen een zeer kwetsbare groep vormen, wordt door de verkeerspolitie reeds geruime tijd regelmatig bijstand verleend bij het in- en uitgaan der scholen in deze omgeving. ïlaar van de zijde der politie wordt medegedeeld, wordt daarbij op prettige wijze met de ouders samenge werkt. Het ligt in do bedoeling hiermee door te gaan tot de verkeerslichten zijn aangebracht. Overwogen is voorts nog om op dit punt gebruik te maken van een transportabele verkeerslichteninstalla tie, doch dit bleek niet uitvoerbaar te zijn. Leou.warden, 17 maart 1972. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. de Jong Secretarie Loem rarden14 maart 1972. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester, du Jong Secretaris. UT Ml IfllÉl m WIMiTirffc

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1972 | | pagina 6