Aanhangsel no. 7 Schriftelijke vragen van het raadslid, de heer J. Knol hij brief van 51 maart 1972. Regelmatig verschijnen de laatste tijd in de pers berichten over huur ders, die weigeren de aangekondigde huurverhoging te betalen in het kader van de huurharmonisatie Tragen: 1Kan het College ons mededelen hoeveel huurders dit momenteel betreft? Antwoorden Burgemeester en Wethouders; 2. Welke woningcomplexen dit zijn en aan wie die complexen toe behoren. Voor beantwoording van de vragen 1 en 2 wordt verwezen naar de bijlage. 3. En om welke redenen wordt de huurverhoging geweigerd. 4. Kunnen de antwoorden op boven staande vragen voor het College ook aanleiding zijn om de Raad zo snel mogelijk nader in te lichten over de problemen van de huurharmonisatie, teneinde een stuk onrust weg te nemen, die op dit moment bij vele huurders schijnt te leven? De tegen de huurverhoging gerichte be zwaren kunnen als volgt worden onder verdeeld - zij, die klachten hebben over het onderhoud - zij, die bezwaar hebben op grond van het ontbreken van douche, wastafels, boardplafond etc. - zij, die aanvoeren de huurverhoging niet te kunnen betalen. - zij, die vinden, dat de vergoeding voor bijkomende voorzieningen als tuinonderhoud e.d. te hoog is berekend. - zij, die geen reden hebben aangevoerd. Wij stellen ons voor bij de behandeling van het aan de Raad gerichte adres van de bewoners van de Valeriusotraat e.o. en mede naar aanleiding van de door U gestelde vragen in een nota de Raad nader te informeren over de algemene aspecten van de huurharmonisatie. Leeuwarden, 19 april 1972. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma de Jong Burgemeester. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1972 | | pagina 7