Aanhangsel nr. J. Schriftelijke vragen van het raadslid de heer G. de Vries betreffende het uitblijven van de door Burgemeester en Wethouders toegezegde nota inzake de subsidiëring van de Vereniging Kinderdagverblijf. Vragen 1. Wat is de oorzaak, dat het college van b. en w. de gedane toezegging niet heeft ingelost? Kunnen b. en w. thans bij benadering aangeven in welke raadszitting de toegezegde nota en het daaraan ver bonden verzoek om verhoging van het subsidie behandeld kunnen worden? Antwoorden Burgemeester en Wethouders; 1Nadere bestudering van de onderhavi ge problematiek alsmede andere ur gente werkzaamheden hebben er toe geleid, dat de toegezegde nota niet in het eerste kwartaal van 1975 aan de Raad voorgelegd kon worden. Een ingestelde werkgroep is binnen kort met haar advies gereed. Met het bestuur van de Vereniging Kinderdagverblijf zal nog nader over leg worden gepleegd. 2. Waarsohijnlijk in juni 1973 - Leeuwarden, 10 april 1973. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. de Jons Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1973 | | pagina 3