Aanhangsel 4« Schriftelijke vragen van het raadslid J. Knol bij brief van 20 april j.l. aan het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Leeuwarden- In de mededelingenrubriek "Aan de grote klok" in het weekblad "Euis aan Huis" van 10 april 1973 wordt o.m. melding gemaakt van voorlopig vastge stelde huren van de woningwetwoningen in Aldlan-Oost. VragenAntwoordens 1. Zijn deze voorlopige huren af- 1. Dit is niet het geval, geleid van de meest recente gegevens inzake grond- en bouw kosten. 2. Indien vraag 1 ontkennend zou 2. worden beantwoord, kunt u dan voorlopige huurprijzen geven die wel zijn gerelateerd aan deze gegevens? 3. Is er overleg geweest met de 3* betiukken woningbouwvereni gingen over het gepubliceerde? 4. Zo niet, wat is hiervan de 4» reden? De meest recente huurprijs-bereke ning, waarin de renteverliezen, de verhoogde B.T.W. en de inmiddels op getreden en gedurende de bouwtijd nog te verwachten loon- en prijs stijgingen verdisconteerd zijn, komt uit op een bedrag van f JOé, per woning per maand gemiddeld. Dit bedrag zal wijziging ondergaan, als gunstig wordt beschikt op een aan de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gericht verzoek om voor 220 van de 348 woningen - het deel, dat in 1973 nog moet wor den goedgekeurd - de subsidierege ling 1973 te passen. In het laatste geval is de voorlopige huur prijs berekend op 280,per maand. Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. De redactie van de mededelingenru briek heeft verzuimd vooraf overleg met de woningbouwverenigingen en/of andere terzake kundige instanties te plegen. Wij zullen er voor zorg dragen dat in het komende nummer van "Aan de grote klok" een rectificatie wordt opgenomen. Leeuwarden, 8 mei 1973» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. de Jong Secretaris. IVIKiMê

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1973 | | pagina 4