Aanhangsel no. 5- Schriftelijke vragen van het raadslid, de heer J,T. Vellenga hij brief van 5 juni 1973. Yragen 1. Heeft het College kennis genomen van de inhoud van de rubriek "Groningen op de korrel" in de "Leeuwarder Courant" van 1 juni 1973 betreffende de mislukking van een nieuwe wijk (Lewenborg) 2. Geeft het gestelde hierin, het College ook aanleiding, gelet op de gehele voningmarktsituatie - teruglopend aantal inwoners en de te verwachten hoge huren tot een nadere bezin ning met betrekking tot een eventueel tenporioering van het realiseren van het plan Aldldn-Oost 3. Welke gevolgen (w.o. financiële) sou een temporiseren van het uitvoeren van het bestemmingsplan Aldldn-Oost net zich nee kunnen brengen. 4. Welke mate van leegstand kunnen de deelnemende woningbouwcorporaties zich veroorloven en welke mate van leegstand sou hetzelfde financiële gevolg hebben als de uitkomst van vraag 3- Antwoorden Burgemeester en Wethouders: 4. Dit is inderdaad het geval. 2. Er is duidelijk minder belangstelling voor dure nieuwbouw. Alszodanig kan de op gang zijnde woningbouw in Aldldn-Oost niet worden gekwali ficeerd, te minder nu op het grootste gedeelte van de eerste fase van het in de woningwetsector in uitvoering zijnde projekt de sinds 1 januari 1973 geldende subsidie regeling van toepassing is verklaard. Dit betekent, dat de gemiddelde huur van deze woningen na gereedkoming zal liggen om de 280,per maand. Wij blijven met de woningbouwcor poraties bijzonder attent op de gang van zaken met betrekking tot de woningbouw. Naar onze mening is het op dit ogenblik nog niet noodzakelijk in Leeuwarden maatregel en tot temporisering van de woningbouw te nemen. 3 en 4. Onlangs hebben wij een werkgroepje in gesteld met verzoek na te gaan of de uitkomsten van het woningmarktonderzoek, dat door het research-instituut voor de woningbouw voor onze gemeente is inge steld, herziening behoeven. In dat kader hebben wij ook gevraagd bereke ningen te maken als vraagsteller bedoelt. Het is ons derhalve thans nog niet mogelijk de gevraagde antwoorden te geven. Zodra mogelijk komen wij echter op deze aangelegenheid terug. Leeuwarden, 20 juni 1973* Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden. J.S. Brandsma Burgemeester. de Jong Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1973 | | pagina 5