Aanhangsel no. 6. Schriftelijke vragen van de raadsleden, de heren J. de Jong en J. Schaafsma hij brief van 11 september 1973° Vragen; 1. Zijn B. en W. bereid de cijfers van het plan "Leeuwar den-Laag" thans reeds aan de Raad ter beschikking te stellen? 2. Zouden B. en W. een eventueel weigeren van het op dit moment openbaar maken van deze ge gevens willen motiveren? Antwoord van Burgemeester en Wethouders; Uit de brief van de N.V. Nederlandse Spoorwegen d.d. 23 augustus 1973 blijkt het volgende. De kosten van "Leeuwarden-Hoog" worden globaal geschat op 40.000.000, de kosten van "Leeuwarden-Laag" worden globaal geschat op 170.000.000, De vorengenoemde bedragen zijn door N.S. berekend met inachtneming van het prijspeil 1973 en exclusief B.T.W. Dit zijn uitsluitend kosten van de door de N.S. uit te voeren werken. Deze bedragen zullen moeten worden verhoogd met de kosten van door de gemeente uit te voeren werken. Wij hopen hierin, alsmede in de omvang van andere bijkomende kosten, zoals b.v. eventueel te betalen vergoedingen, spoedig nader inzicht te hebben. Leeuwarden, 18 september 1973° Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. de Jong Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1973 | | pagina 6