Op. grond van het bepaalde in artikel III, 3» lid 2, van dit besluit is de burgemeester in de gemeenten met gemeentepolitie verplicht in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken ambtenaren van gemeentepolitie aan te wijzen voor het in nauw en voortdurend overleg met het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst verrichten van werkzaamheden voor deze dienst. Het hoofd van deze dienst draagt krachten het bepaalde in artikel I, 4 van dit besluit zorg voor de geheimhouding van de verkregen gegevens en van de bronnen waaruit zij afkomstig zijn. Het gaat hier om de uitvoering van eenwettelijke regeling, welke langs democratische weg tot stand is gekomen". Leeuwarden, 4 december 1973» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J.S. Brandsma Burgemeester de Jong Secretaris. Vragen van Axles aan het College van B en W van Leeuwarden inzake het verzamelen en doorgeven van gegevens over de politieke instelling van burgers door de politie. 1. Heeft het college kennis genomen van de volgende mededeling in het jaarverslag van de gemeentepolitie van Leeuwarden over 1972: "Er werden vele namen gecontroleerd over gepleegde strafbare feiten en in sommige gevallen over de politieke in stelling, naar aanleiding van sollicitaties bij overheids- en semi- overheidsinstellingen en bij vitale bedrijven. De her kenningsdienst, waar de verdachten-karthoteek is opgesteld, gaf de nodige inlichtingen."? 2. In hoeveel gevallen heeft de politie inlichtingen verstrekt over de politieke instelling van sollicitanten? 3. Aan welke personen en instanties werden deze inlichtingen ver strekt? 4. Van. welke politieke partijen of groeperingen is het lidmaatschap of het aanhanger zijn onverenigbaar met een aanstelling kfic bij overheids- en semi- overheidsinstellingen of bij vitale bedrijven? 5. Behoort Axies tot de groeperingen waarvan leden of aanhangers niet kunnen worden toegelaten tot functies bij overheid, semi- overheid of vitale bedrijven? 6. Welke zijn de genoemde "vitale bedrijven"? 7. Heeft de gemeente Leeuwarden bij sollicitaties ook gevraagd naar de politieke instelling van sollicitanten? 8. Zo ja, hoe vaak en wat waren daartoe de beweegredenen? 9. Op welke manier vergaart de .politie informatie over de politieke instelling van burgers? 10. Wordt daarbij ook gebruik gemaakt van al dan niet meerderjarige tussenpersonen? 11. Uit het bovenstaande citaat valt op te maken dat zich gegevens over de politieke instelling van personen in de "verdachten- karthoteek" bevinden en dat deze gegevens aan derden worden verstrekt. Is dit niet in strijd met de geest of de letter van bestaande wettelijke regelingen? 12. Is het college met ons van mening dat met het opslaan en ver strekken van gegevaas over de politieke instelling van personen de demokratische rechten van de burger en recht op privacy ernstig worden geschaad?

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1973 | | pagina 8