WMi V»' güi-ttSL&L ■h Aanhangsel nr. 11. Antvmrden op fragen fan it riedslid, de hear P. van der Veen, oer de prison fan it printwurk by de D.S.vJ. steld by brief fan de tolfdo fan'e vrynmoanne 1975 fragen Antwurden s II. Is it Kollege der mei bikind, dat der by de D.S.I/, in taslach birelckene vurdt by de lcalkulaesje fan printvmrk as it yn in buten- Idnske tael printe wurde moat? As fraech ien bifestigjend biandere irurdtfynt it Kollege it net in frjemde saek, dat foar de eigen Fryske l&nstael ek in taslach birekkene irurdt as jilde it in br.tenlanske tael? I. en II. By de D.S.W. irurde de prizen foar it printwurk; sa as hjir bidoold, birekkene neffens it kallculaes je-skema, dat fêststeld is troch de "Nederlandse Bond van Copieerders en Kleinoffset- drukkers" en it "Koninklijk Neder lands Verbond van Drukkerijen". Pan ynfloed is ft.o. de tael dy't brukt vurde moat en de tiid, dy't nedich is foar it typen fan de tekst. Yn dit kalkulacsje-slcema vrurdt om technyske reden foar it Frysk in heger taryf birekkene as foar it Nederldnsk. III. Is it Kollege ek net fan bitinken dat de Pryske tael safier ynfierd wêze moat dat de lcalkulaesje foar it Holldnsk en it Prysk op it solde peil stean moat? III. Neffens us bistiet der gjin for- ban tusken it taryfforskil en it ynfierd vrezen fan it Prysk. Boargemaster on Uethaldors fan Ljouwerl J.S. Brandsma Boargemaster. de Jong lilctari:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1975 | | pagina 12