1.000, 000,— forden? 4, Onder verwijzing naar het antwoord op vraag 2 zijn wij van mening, dat dit niet het geval is. -2- Recapitulatie O Na deze wijziging zijn de uitkomsten van het beleidsplan Beleidssector 3= 1976 1977 1978 1979 1980 x Nad. saldo 15=191 15.761 16.363 17=039 17=766 bi j '12 12 12 12 12 Nieuw nad. saldo 15=203 15=773 16.375 17=051 17=778 Beleidssector 10. 1976 1977 1978 1979 1980 x Nad. saldo 1 194 1=243 1 .299 1 341 1 373 Bij 30 30 30 '30 30 Af 24 24 24 24 24 Nieuw nad. saldo 1 .200 1 =249 1 305 1 347 1 379 Beleidssector 13= 1976 1977 1978 1979 1980 x Nad. saldo 5 406 5=358 5=355 5=303 5 265 Bij 12 12 12 12 12 Af 6 6 6 6 6 Nieuw nad. saldo 5^412 5^561 5^271 Beleidssector 19. 1976 1977 1978 1979 1980 x Batig saldo 60=908 61.681 62.564 .63=339 64.094 Af 81. 81 81 81 8T Bij 37 37 37 37 37 Nieuw batig saldo 60.864 610.637 62.520 63=295 64.050 Totaal resultaat beleidssectoren 1976 1977 1978 1979 1980 Batig saldo 74 1038 1014 594 196 Af 68 68 68 68 68 Nieuw batig saldo 6 970 946 526 128 ens s hst Uw college bekend, dat bij de Kststelling van de voorlopige huren in Aldlan-Oost uitgegaan is van een te age raming van meerwerk, risico-ver rekening en grondprijzen en dat dit ihans tot gevolg heeft dat de huurders zullen worden geconfronteerd met een murverhoging van gemiddeld 50,™ ier maand. Mien vraag 1 bevestigend wordt lesntwoord, zou dit dan tot gevolg nmnen hebben, dat huurders de door stroming spremie zijn misgelopen of sen te lage huursubsidie hebben ge- tresen? De gemeentebegroting voor het dienstjaar 1976 resulteert na deze wijziging in een overschot van 6.730, Wij stellen U.voor het beleidsplan 1976-1930 en de gemeentebegroting voor 1976 in verband met vorenstaande te wijzigen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwardei JTSr Brandsma Reumer Burgemees leng se 1 no, 1 iftelijke vragen van Mevrouw G, Visscher-Bouwer over de huren in Aldlan-Oost, Mien vraag 2 bevestigend wordt leantwoord bestaat dan voor de letreffende huurders alsnog de aogelijkheid om. 65n en ander te corrigeren? Mien vraag 2 ontkennend wordt leantwoord, is Uw college dan niet t mij van mening, dat hierdoor let name de huurders met een laag ,nk ucomen ernstig gedupeerd zullen Secretarie loci Bider wiens verantwoordelijkheid pr&en in het algemeen huurbereke- Ingen zoals bedoeld in vraag 1, uit- Jevoerd? Antwoordens 1Dit is ons inderdaad bekend. 2, De kans is aanwezig, dat enkele ver zoeken om een doorstromingspremie zijn afgeurezen, omdat de nieuwe huur in ver houding tot het belastbaar inkomen te laag was. De noodzakelijke huurverhoging zal naar onze informaties niet met terugwerkende kracht worden doorgevoerd. Bij de aanvragen om huursubsidie over 1975/1976 kan rekening worden ge houden met de nieuwe huurprijzen. Er is derhalve geen sprake van huurders die een te lage huursubsidie hebben ontvangen, 3, Wij zijn bereid de hierboven genoemde gevallen waarin een doorstromings premie is geweigerd opnieuw in be handeling te nemen. Wij zullen de betreffende woningcorporaties verzoe ken dit punt in de circulaire over de kenende huurverhoging onder de aan dacht van da huurders te brengen, 5, De huurberekeningen en met name de (voorlopige) huurprijsvaststelling geschieden onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende woningcorpora ties, Leeuwarden, 20 december 1974, Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S, Brandsma Burgemeester. de Jong Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1975 | | pagina 1