i 4o Zijn er de laatste jaren door de Binnenlandse Veiligheids Dienst ook in onze gemeente informaties over ingezetenen ingewonnen via gemeentelijke instanties (bijv* het Bevolkings register)? - 5« Wat is de mening van het College aangaande de al dan niet toe laatbaarheid van het ver schaffen van politieke infor matie over ingezetenen aan derden door het gemeentelijk apparaat? 6. Bestaan er instructies aan het gemeentepersoneel over deze materie? 7Zo ja, hoe luiden deze? 8. Zo niet, bent U dan niet van mening dat deze er zo snel mogelijk dienen te komen? Antwoorden van Burgemeester en Wethouders s Ja, dit vindt plaats ingevolge artikel 90, lid 2, van het Besluil Bevolkingsboekhouding (dit is eeil verplichting voor het gemeentebeJ Behoudens hetgeen gesteld is ondel wordt de hier bedoelde informatiel niet verstrekt door gemeentelijke! instellingen. Deze beschikken evenmin over'de hier bedoelde gegevens Dergelijke instructies bestaan niet In verband met het antwoord op vraag 6 behoeft deze vraag geen b e ant wo o r di ng. Gelet op het antwoord op vraag 5 zijn dergelijke instructies overbodig* Leeuwarden, 25 februari 1975* Burgemeester en Wethouders van Leeuwarda JS Brandsma BurgemeesWj de Jong Secretaris. Antwoord op vragen van het Saadslid, de heer G* Buising Is hot Uw College bekend, dat in de loop van de vorige week op di verse plaatsen in de stad, voor namelijk bij winkelcentra, recla mezuilen zijn geplaatst? Deze vraag wordt bevestigend beantwoord* Kunt U mededelen door wie en met toestemming van welke instantie deze zuilen zijn geplaatst? Heeft doze instantie, alvorens de betreffende toestemming te verle nen, overleg gepleegd met of ad vies gevraagd aan de direct omwonenden? Deze zuilen, die zijn goedgekeurd doo: de Welstandsadviescommissie zijn door het reclamebureau Publex B.Y. to Amsterdam geplaatst met toestemming van ons college ingevolge artikel H1 onder g, van de Algemene Politiever ordening en een net genoemd bureau terzake gesloten overeenkomst* Dit is niet het geval* Indien overleg, zoals genoemd in vraag 5 niet heeft plaatsgevonden, bent U dan bereid om dit alsnog te initiëren, omdat, zoals nu na enke le dagen al blijkt, de aanwezigheid van dezo zuilen bij een groot aantal mensen een zeer onaangename indruk maakt? 4* en 5 Hu aan betrokkene de vereiste toestemmingen zijn verleend, is het niet meer mogelijk op deze aangelegenheid terug te komen* Mocht uit zodanig overleg blijken, dat de bezwaren tegen deze recla mezuilen inderdaad overwegend zijn, bent U dan bereid zodanige maat regelen te treffen, dat ze worden verwij derd?

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1975 | | pagina 4