Aanhangsel nr. 5» Antwoorden op de vragen van de heer P.D. v.d. Wal, lid van de Gemeenteraad, n.a.v. het politieoptreden bij de ontruiming van het pand Willemskade 8 te Leeuwarden. Was de politie op de hoogte met het voornemen van de eigenaar van het omstreden pand aan de Willems kade om het pand onrechtmatig eigenmachtig te ontruimen en ver volgens met de afbraak te beginnen, hoewel het pand werd bewoond. Zo ja, is de eigenaar er toen op gewezen dat de .door hem voorge nomen aanpak van deze ontruiming een strafbaar feit opleverd, namelijk huisvredebreuk en welke stappen heeft de politie ver volgens ondernomen om dit te voorkomen? Zo nee, hoe is het dan te ver klaren dat op het moment van de braak gevolgd door huisvredebreuk door werknemers van een sloopbe drijf, in opdracht van de eigenaar, er een surveillancewagen van de gemeentepolitie ter plaatse was met daarin, naar later bleek, de dienstdoend officier van piket met twee hoofdagenten (dit feit werd bij navraag bevestigd door de comm. v. politie dhr. H. Postma). De politie was op de hoogte van het voornemen van de eigenaar om het pand Willemskade 8 af te breken. De eigenaar heeft geen voornemen kenbaar gemaakt van ont ruiming van het niet meer bij hem in gebruik zijnde pand. Een surveillancewagen van de politie v/as op het moment dat met de afbraak werd begonnen in de omgeving van het pand aanwezig aangezien er volgens ingekomen berichten een-aantal personen zich toegang sou hebben verschaft in het af te breken pand. Waar ik uit betrouwbare bron heb vernomen is er op vrijdag 28 febr. 1975 een bespreking ge weest over de te volgen aanpak van de problemen rond het bewuste pand aan de Willemskade, waarbij tenminste aanwezig waren de burgemeester als hoofd van de politie, een of meer ambtenaren van politie en de eigenaar of een vertegenwoordiging van de eigenaar. Dat er sprake is geweest van een dergelijke vergadering blijkt ook uit een bericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 1 maart j.l. over deze kwestie. Kunt U bevestigen of er in de week van 23 tot 28 februari j.l. een vergadering heeft plaats gehad over deze kwestie waarbij ook de eigenaar betrokken was? Een dergelijke vergadering heef"! niet plaatsgehad.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1975 | | pagina 5