3/ De aanvangshuren genoemd in de gunnings- 4° beschikkingen van de woningen van Ald lan—Oost zijn door de Minister van Volks huisvesting en Ruimtelijke Ordening aan vankelijk bepaald op 232,55 voor fase I, 245»55 voor fase II en 282, voor fase III.. Er is, gelet op de'vrij grote woningen, naar onze mening geen sprake van een (duidelijke) discrepantie. - 2 - Zo ja, tot welke konklusies heeft dit geleid net betrekicing tot het te voeren beleid voor het politie top t re' den in deze kwestie en nog maals, was U of de politie op de hoogte met de voornemens van de eigenaar om over te gaan (of te laten gaan) tot onrechtmatige eigenmachtige ontruiming en on bewoonbaar maken van het pand Uillemskade 8? 3. In hot hierboven aangehaalde be richt in de LC van zaterdag j.l. is er sprake van het optreden van de politie tegen zg. krakers. Hoe stelt IJ zich een politie optreden tegen die zg. krakers voor zonder de daarvoor benodigde bevelende ontruimings vonnissen van de rechter en de betekening via een deurwaarder? 4. Waarom zijn tot twee keer toe telefonische verzoeken van de bewoners van het bewuste pand om hulp en bescherming tegen huis vredebreuk en bedreiging door de politie genegeerd en waarom is er door de ter plaatse aanwezige ambtenaren van politie niet op eigen initiatief een einde gemaakt aan de uitvoering van de misdrijven braak en huisvredebreuk door de slopers op het moment dat zij op heterdaad betrapt konden worden? Hoe luidden de consignes van bovenbedoelde ambtenaren van politie? 3. en 4» Het optreden van de politie tegen zgn. krakers behoort niet tot de competentie van de burgemeester doch tot die van de officier van justitie. Leeuwarden, 13 maart 1975» De Burgemeester van Leeuwarden, JS'Brandsma. Aanhangsel no. 6. kragen van het raadslid de heer J. Knol over de ontwikkeling van bouw- en huur prijzen. Vragen: Heeft Uw college kennisgenomen van het artikel in het Algemeen Dagblad van 4 april j.l. "Bouwers leuren met hun projecten"? Indien vraag 1 bevestigend wordt beant woord, kan het college dan ook in zicht verschaffen in de mate waarin de in dit artikel genoemde bouwkosten zich verhouden tot de bouwkosten van- de woningwetwoningen zoals die momen teel in Leeuwarden worden gebouwd? 3/ Gelet op de eveneens in dit artikel 4. genoemde huren moet er in de ad. 2 ge vraagde verhouding een duidelijke discrepantie bestaan ten nadele van de bouwerij hier ter plaatse. Indien deze veronderstelling juist is, komt Uw college dan niet met mij tot de con clusie dat er dan sprake kan zijn van een onzorgvuldig gevoerd bouwbeleid, waarbij met name de toekomstige huur ders in de sociale woningbouwsector de dupe zullen worden, in de vorm van onnodige huren. Antwoorden van Burgemeester en Wethouders; 1o Deze vr aag wordt bevestigend beantwoord. De in het betreffende artikel genoemde bouwkosten variëren van ongeveer 45.OOO,tot 50.000,per woning, exclusief de grondkosten. Deze grond- kosten lopen in het betreffende artikel uiteen van 10.000,tot 20.000, en meer per woning. Het gaat hierbij in het algemeen om zeer smalle woningen hetgeen uiteraard in de prijs van de woning tot uitdrukking komt. De grond- en bouwkosten van de thans in onze gemeente in aanbouw zijnde woning wetwoningen (Aldlan—Oost I, II en lil) variëren van 11.240,tot 13°000, incl. renteverlies tijdens de bouw voor de grondkosten en van 50.000,tot ongeveer 61.300,voor de bouwkosten. Deze kosten zijn door de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bij de gunning van deze complexen goedge keurd en voldoen derhalve aan de zgn. curveprijzen. Deze woningen zijn groter dan de woningen genoemd in het aangehaal de artikel. De woonoppervlakte van de woningen uit het betreffende artikel be— ter— dr; lagt over het algemeen 45 a- 46 m2. wijl dit ongeveer bij de woningen 55 m2 bedraagt. in Aldlan—Oost Opgemerkt moet worden dat als gevolg van de steeds voortgaande loon- en prijsont wikkelingen de aannemers tijdens de bouw recht hebben op risico—verrekeningen van lonen en materialen. Bij de onderha vige woningen bedragen deze risico ver rekeningen meer dan 6.000,per wo ning, als gevolg waarvan niet alleen de bouwkosten stijgen maar bovendien de rijksbijdragen per woning dalen en daar door de huren toenemen. SP«

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1975 | | pagina 6