UiW.i VgF. 3/ De conclusie dat hierdoor sprake zou kun 4». nen zijn van een onzorgvuldig gevoerd bouwbeleid kunnen wij niet delen. Gelei op het feit dat m.i.v. 1 juli a.s. het nieuwe systeem van huursubsidie van star zal gaan (inkomens-huren) zijn wij bo vendien van mening dat de toekomstige huurders niet de dupe van deze hogere huren zullen worden. Indien Uw college ook vraag 3 bevestigend zal beantwoorden welke maatregelen denkt U dan te nemen ter voorkoming in de toekomst van dergelijke mistastingen op de bouwmarkt? Burgemeester' en Wethouders van Leeuwarden, J.S, Brandsma Burgemeester, de Jong Secretaris, phangsel no. 7. -Antwoord op vragen van het raadslid de heer H. ten Hoeve. It is mij bekend, dat U momenteel onder titelingen voert met de Joodse Gemeente te komen tot overdracht aan de gemeente euwarden van de in de Sacrament straat aande Synagoge. getwijfeld bent U op de hoogte van het |t, dat de Joodse Gemeente bijzonder aag haar diensten wil blijven houden in t gebouw, waaraan zoveel herinneringen emoties verbonden zijn. kt IJ, met dit voor ogen, bereid de Joodse leente, na de eventuele overname, in aat te stellen, diensten te blijven iiden in de kleine Sjoel, die in de grote Del is ingebouwd en te streven naar een Btauratie met daarop volgende exploita- e van de Synagoge, waardoor o.a. het irtbestaan van een stuk 'Joods leven in Friese hoofdstad' mogelijk blijft. Naar aanleiding van een verzoek van de Joodse Gemeente om de Synagoge te mogen afbreken en de daarop volgende afwijzende beschikking van de Minister van C.R.M.tevens inhoudende de bereidheid de restauratie in het kader van de aanvullende werkgelegen heid te bevorderen, hebben wij opnieuw gesprekken met de Joodse Gemeente gevoerd om de Synagoge veilig te stellen. Wij hebben ons daarbij bereid verklaard te bevorderen, dat de Sjmagoge voor 1,door de gemeente wordt overgenomen, waarbij de gemeente de verplichting op zich neemt het gebouw te restaureren en een passende bestemming te geven. Uit het overleg met de Joodse Gemeente is gebleken, dat de diensten in een ander passend gebotiw kunnen plaatsvinden. Wij zijn van mening dat het handhaven van de kleine Sjoel in de huidige Synagoge het vinden van een passende bestemming na restauratie bijzonder zal bemoeilijken, zo niet onmogelijk zal maken. Leeuwarden, 19 juni 1975. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma de Jong Burgemeester. Secretaris. 'V - !«>?r

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1975 | | pagina 7