R 'aheakke nil# tagen fan it riedslid de hear H. Jansma oer foarsjenningen oan iepenbiere gehouwen n it hilang fan minsken, dy't har min biwege kinne. 'ragen 2 Antwurden fan Boargemaster en Wethalders: Iroch de leden fan de Twadde Keamer 'ellingaRienks, Van Gorkum, Wieringa |n liijpels is op 23 april 1975 do 'olgjende moasjo yntsjinnes fDe Kamer, gehoord de beraadslagingen [ver de nota inzake de werkgelegenheid (15318); - fan oordeel, dat in het kader van de [srkloosheidsbestrijding mede aandacht [lent te worden geschonken aan speciale [oorzieningsn voor'gehandicapten (o.a. .et toegankelijk maken van openbare ge- ouven) 5 ferzoekt de regering s 3. hst gemeenten, die dat wensen, finan cieel mogelijk te. maken bedoelde voor zieningen uit te voeren; zelf voor daarvoor in aanmerking komen de rijksgebouwen een dergelijk beleid te voeren; om voor dit doei voor 1975 middelen tot een bedrag van 25.000.000,— beschikbaar te stellen; de kamer over de concretisering van dit beleid vóór eind juni 1975 te informeren en gaat over tot de orde van de dag". ei oanlioding hjirfan soe ilc graech [itto - wolle 2 Hwat wit it kolleezje oer de kon- kretisearring fan it under punt d. neamde bilied fan it Regear? Hei oanlieding fan de moasje, dy't op 24 april 1975 troch de Twadde Keamer oannommen is, hat it Regear bisletten om yn it ramt fan it "Extra Werkgele genheidsprogramma 1975" f 25 min. biskikber to stellen foar it utfiere litten fan boukundige foarsjenningen yn it bilang fan minsken, dy't min of net rinne kinne. Hjirfan is f 20 min biskikber steld foar it utfieren fan foarsjenningen oan gemeen- telike gebouwen, postkantoaren en sta- sjons fan de Hederlanske Spoarwegen. Ean dizze 20 min hat under mear de Provinsje Fryslan 2 min. biskikber krigen om gelyk to forpartsjen oer da neamde trijo soarten fan gebouwen. Foar gemeentelike gebouwen is sadwaende sa'n f 700.000,biskikber steld. Jem IB.HIk.JBMMHi

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1975 | | pagina 8