In bitingst derby is, dat it bistek fan dizze wurken foar in gemeente netl lytser is dan 100.000,It giet hjir by om foarsjenningen oan gebouvel mei it eachmerk dizze gebouwen better! tagonklik to meitsjen foar minsken, dy 11 har min biwege kinne. In oar bitingst foar de subsidiearing is, dat de foarsjenningen utfierd wêzo moatte foar 51 desimber 1976. foar it utfieren fan it boppestoande I hat de Minister de meiwurking ynroppel fan de "Regionale Coördinatie-Collegel voor Openbare Werken" (R.C.O.W.) yn dl provinsjes, dy t dan wer frage wurdi kontakt op te nimmen mei de "Vader landse Yereniging voor Revalidatie". De provinsiale R.C.O.W. hat us pas inI pear dagen lyn fia de "Stichting Re- I validatie friesland" frege foar us gel meente nei to gean hokker gemeentoliL'ol gebouwen hjirfoar yn 'e nominaesje komme Yn oèrliz mei lêstneamde ynstansje is I subsydzje frege foar de folgjende ob jelctens a. Beurs, tagong sudkant, kosten r&ihwei skat op b. it Hof, tagong foar- kant, kosten ruchwei bigreate op c. Rrincessehoftagong "plunjelift", tagong tegelkelder en oanpas- sen toilet, ruch bi greate op d. Harmonie, tagong "Nieuwe Zaal" en oanpassen toilet, kosten ruchwei skat op 54.000, Meiinoar 279000,-1 45.000,1 70.000, J 1 10.000,-1 2. Hokker bidrach kin us gemeente yn 2. It is net utsletten, dat foar ds ge- dit forban krije en hwanneer?' gemeente mear dan 100.000,— bi- slcikber steld wurdt. De sybsydzje-0211-1 fragen binne alyntsjinne. Nei 1 sep- I tamber vmrdt, op utstel fan it "Cen trale) Coördinatie-College voor Open- I bare Werken", bislist hokker objekten I foar ütfiering yn 'e nominaesje komae.l Opdat stuit sil dan pas bikend wêze hokfoar bidrach foar us gemeente bi- skilcber lcomt. It subsydzje birint 95 7° fan de kosten (subsidiabel binne I dy kosten, djr 't slaen op de oanpas- singen seis).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1975 | | pagina 9