Aanhangsel no. 1. Antwoorden op vragen van de raadsleden de heren L. Visser en A. Klomp. 1. Is het College bekend met de verkeerssituatie, welke op het Zuiderplein in de noordelijke rijrichting is ontstaan na de onlangs aangebrachte wegmar kering? 2. Is het College met ons van mening, dat deze markering een gevaarlijke situatie heeft doen ontstaan voor met name de voor het centrum bestemde fietsers, die na het verlaten van de voor hen bestemde rijstrook terecht komen in de rijstrook voor (alle) afslaand verkeer naar rechts? 1. Deze vraag kan bevestigend worden beantwoord. Op advies van de Verkeerscommissie is met behulp van een geschilderde markering getracht om op dit rela tief verkeersonveilige plein enige duidelijkheid te scheppen in het grote aantal verkeersbewegingen. 2/5/4. Wij hebben de Verkeerscommissie inmiddels verzocht ons te adviseren over de vraag, of ten behoeve van de fietsers de situatie op dit gedeelte van het Zuiderplein nog kan worden verbeterd. 3. Beschikt het College verder over informatie dat in laatst genoemde rijstrook zich herhaal delijk gemotoriseerd verkeer beweegt, dat in strijd met de verkeerswetgeving zijn weg zoekt naar het centrum en het zich, op reglementaire wijze voorsorterende langzaam ver keer derhalve ernstig hindert? 4. Indien vorenstaande vragen be vestigend worden beantwoord, is het College dan bereid om de geschetste situatie als gevolg van de aangebrachte markering te toetsen aan het belang van de verkeersveiligheid en de naar onze mening minder gevaarlijke situatie in het verleden eveneens in de over wegingen te betrekken? Leeuwarden, 6 januari 1976. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. de Jong Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1976 | | pagina 1