Aanhangsel no. 2. Antwoorden op vragen van de raadsleden J. Knol en H. ten Hoeve. 1. Heeft het College kennis genomen 1. Deze vraag wordt bevestigend van de publicaties betreffende beantwoord. het Frysk Orkest in de Leeuwarder Couranten van 7, 8 en 12 januari? 2. In bedoelde artikelen wordt kritiek geleverd op het functioneren van het orkest, zowel op artistiek als organisatorisch terrein. Indien deze kritiek terecht wordt geleverd, ligt het dan niet op de weg van het gemeentebestuur van Leeuwarden - als een der grootste subsidiënten van het orkest (in 1976 180.000,- om hierover met het bestuur in overleg te treden? 3. Zo ja, bent U dan bereid om over b.v. drie maanden aan de Raad verslag te doen van de uitkomsten van ïïw overleg? 2/3. Het ligt in ons voornemen binnen afzienbare tijd deze aangelegen heid - zo mogelijk in aanwezigheid van een lid van het Collego van Gedeputeerde Staten - te be spreken met de dagelijkse leiding van het Frysk Orkest. Een verslag van deze bespreking zal voor de leden van de Raad tor inzage worden gelegd. Leeuwarden, 12 februari 197°. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. de Jong Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1976 | | pagina 2