Aanhangsel no. 3 Beantwoording van vragen van het raadslid de heer G. Buising, over de vervuiling van Aldlan-west. Vragen: Antwoorden: 1Is Uw College de inhoud bekend van 1 en 2 Deze vragen worden bevestigend een recente publikatie in een plaat- beantwoord, selijk advertentieblad omtrent het achterblijven c.a. storten van bouw-, plantsoen- en tuinafval, huisvuil enz. in Aldlan-west? 2. Is Uw College, indien het antwoord op vraag 1 bevestigend is, ook van mening, dat het niet opruimen, c.q. ongecontroleerd storten van dit afval en vuil het aanzien en de leefbaar heid van de wijk aanzienlijk schaadt? 3. Staan Uw College middelen ten dienste om bijv. door inschakeling van de be treffende gemeentelijke diensten of door overleg met de betrokken bouw maatschappijen in ieder geval het bouwafval en het plantsoen- en tuin afval op korte termijn te doen ver wijderen? 4. Is het mogelijk om hierbij ook te betrekken het "schonen" van de in de wijk aanwezige waterpartijen? 3. Een situatie als onder 2 bedoeld komt vooral voor in nieuwbouwwijken en is hoofdzakelijk een gevolg van het re aliseren van bouw- en van wegenbouw plannen, wat opzichzelf reeds een be paalde hoeveelheid (bouw-)afval op levert, en van het aanleggen van de bij de nieuwe bebouwing behorende tui nen enz.waardoor in het algemeen veel puin en tuinafval vrij komt. Overigens zij opgemerkt, dat de ge meentelijke reinigingsdienst de open bare wegen in de bewoonde wijken re gelmatig schoon veegt. Dit geldt ook voor de nieuwbouwwijk Aldlan-west. Het afval, dat wordt geproduceerd bij de aanleg en het onderhoud van de openbare groenvoorziening, wordt ge middeld ée'n maal per week door de be treffende gemeentelijke dienst afge voerd. 4. Ten aanzien van de vervuiling van de waterpartijen kunnen wij opmerken, dat dit een gevolg is van het feit, dat de exploitant van het onderhavige grondgebied totnutoe niet heeft voldaan aan de op hem rustende verplichting om deze waterpartijen in een goede en schone staat aan de gemeente op te leveren. Dezerzijds zijn reeds stappen ondernomen om tot een spoe dige oplossing te komen. Na het overnemen van het onderhoud van de waterpartijen door de gemeen te zullen deze van gemeentewege ge regeld worden opgeschoond.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1976 | | pagina 3