- 2 - 5. Ziet Uw College mogelijkheden om, af gezien van de verantwoordelijkheid, die uiteraard voor de wijkbewoners zelf op dit punt bestaat, het onge controleerd storten van huisvuil zo veel mogelijk te beperken? 5- V/ij zullen betrokken bouwondernemers verzoeken aan het ordelijk houden van de bouwplaatsen en omgeving de nodige zorg te besteden. Leeuwarden, 22 juni 1976. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. Reumer Secretaris, loco Aanhangsel no. 4« Beantwoording van de aan burgemeester en wethouders gestelde vragen van de raads leden de heron G. Buising en dr. V/.A. de Pree, over de situatie bij het Leeuwarder politiekorps. Vragen 1. V/ij nemen aan, dat het College kennisgenomen heeft van het pers bericht in de Leeuwarder Courant van heden onder do kop: "Onder zoek door rijksrecherche bij Leeuwarder Politiekorps". Onder deze kop wordt medegedeeld, dat commissaris van politie Postma woensdag j.l. met ziekteverlof is gegaan en dat de hoofdinspecteur K. de Jong, chef van de afdeling recherche, is vervangen als lid van het bouwteam voor het nieuwe politiebureau. Kunt U deze twee feiten bevestigen? Antwoorden: 1Beide vragen kunnen bevestigend worden beantwoord. 2. In het genoemde persbericht wordt vermeld, dat de vervanging van inspecteur Be Jong in het bouwteam niet met de bouw van het nieuwe politiebureau als zodanig heeft te maken. Kunt U mededelen, om welke reden de heer Be Jong dan wél is vervangen? 3. Volgens het genoemde persbericht is er ook sprake van een onderzoek door de rijksrecherche, dat echter geen betrekking zou hebben op de bouw van het politiebureau. Kunt U mededelen, waarop dat onderzoek dan wél betrekking heeft? 4. Bent U bereid, deze vragen op korte termijn te beantwoorden, in verband met de helaas circulerende ge ruchten omtrent de gang van zaken betreffende de bouw van het nieuwe politiebureau en interne moeilijk heden in het Leeuwarder politie apparaat? 2. Om organisatorische redenen moest, mede gelet op de interne verhoudingen in het korps, een wijziging worden aangebracht in de vertegenwoordiging van de politie in het bouwteam. 3. Bit onderzoek heeft betrekking op het functioneren van bepaalde per sonen in de leiding van het korps. 4. Gelet op de antwoorden op de vorige vragen meen ik aan het gestelde in deze vraag te hebben voldaan. Leeuwarden, 21 september 1976. Be burgemeester van Leeuwarden, J.S. Brandsma.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1976 | | pagina 4