Aanhangsel no.5« VRAGEN VAN BE RAABSFRAKTIE VAN AXIES NAAR AANLEIDING VAN HET PERSBERICHT UIT DE LEEUWARDER COURANT OVER EEN ONDERZOEK VAN DE RIJKSRECHERCHE BIJ HET LEEUWARDER POLITIEKORPS AAN DE BURGEMEESTER VAN LEEUWARDEN 1Kan de "burgemeester bevestigen dat er een onderzoek bij het Leeuwarder politiekorps wordt ingesteld door de rijksrecherche? 2. Indien dit het geval is wat is dan de aanleiding voor dit onderzoek? 3. Kunt U ook in dit verband bevestigen dat de commissaris van politie naar aanleiding van dit onderzoek met ziekteverlof is gegaan? 4. Indien dit het geval is, bent U dan met ons van mening dat, gezien de kennelijke ernst van de situatie een zo groot mogelijke openbaarheid vereist is, teneinde onnodige geruchtvorming die het vertrouwen in het politieapparaat zou kunnen ondermijnen, te voorkomen? 5» Bent U met ons van mening dat het gezien deze situatie met betrekking tot de gemeentepolitie het hoofd hiervan aan het gemeentebestuur opening van zaken dient te geven. Zo ja, op welke wijze denkt U dit dan te doen. 6. Los van de vraag of het onderzoek van de rijksrecherche iets te maken heeft met de gang van zaken rond de bouw van het nieuwe politiebureau rijst de vraag of er zich inderdaad onregelmatigheden hebben voorgedaan bij deze bouw. 7. Kunt U toelichten om welke organisatoriese redenen het gaat waardoor er mutaties noodzakelijk waren in het bouwteam van het nieuwe politie- buro zoals in het persbericht werd vermeld. 8. Kunt U zorgdragen voor een puntgewijze beantwoording van deze vragen en wel op zo'n termijn dat er desgewenst bij het, hierbij aangevraagde vragenuurtje voorafgaande aan de eerstvolgende raadsvergadering, mon deling nader over deze kwestie van gedachte kan worden gewisseld. Leeuwarden, 19 september 1976. w.g. M.H.G. de greef w.g. P.D. van der Wal

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1976 | | pagina 5