Aanhangsel no. 2. Antwoorden op vragen van de raadsleden, mevrouw E. Brandenburg-Sjoerdsma en de heer J. Knol, inzake de bebouwing van de St. Jacobsstraat-hoek Gouverneursplein. 1. Kan het College ons meedelen, wanneer het op 4 oktober 1976 aangehouden raadsvoorstel inzake de bebouwing van de St. Jacobsstraat-hoek Gouverneurs plein, opnieuw ter behandeling aan de Gemeenteraad zal worden aangeboden? 2. Kan het College .ons een opsomming geven van de sindsdien door U onder nomen aktiviteiten, voortvloeiende uit het verlangen van een deel van de Gemeenteraad om op korte termijn meer informatie t-e ontvangen. Bovendien is toen de vraag gesteld om bij dit raadsvoorstel met een al ternatieve prijsstelling te komen. Is dit al verder uitgewerkt? 3. Kan het College ons meedelen wat de oorzaak is van het feit dat de on der 2 bedoelde aktiviteiten kenne lijk zoveel tijd vergen dat dit raads voorstel tot op heden niet opnieuw aan de Gemeenteraad is aangeboden? 4. Is het College niet met ons van mening, dat door dit lange uitblijven, de indruk kan worden gewekt dat de door ons in dezen verlangde snelle afhande ling bewust wordt verhinderd? 1In de vergadering van de Raad van 4 april a.s. 2. Binnen een week na de raadsver gadering van 4 oktober 1976 is kontakt opgenomen met de Stich ting Adviesbureau Onroerende Za ken te Rotterdam teneinde ons te adviseren m.b.t. de door een deel van de Raad gewenste nadere in formatie. Het rapport van de Stichting is op vrijdag 4 februari j.l. ingeko men, helaas later dan ook door de Stichting zelf voorzien. 3- Zie het antwoord op vraag 2. 4. Het College is deze mening niet toegedaan; zie ook het antwoord op vraag 2. Leeuwarden, 18 februari 1977. De burgemeester van Leeuwarden, J.S. Brandsma.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1977 | | pagina 2