Aanhangsel no. 1. Beantwoording van de aan burgemeester en wethouders gestelde vragen d.d. 20 december 1977 van het raadslid de heer J. Knol over een mogelijke vernieuwing van het Cambuurstadion in combinatie met kantorenbouw. Vragen Heeft het College kennisgenomen van de nieuwbouwplannen voor het stadion Galgenwaard te Utrecht? (N.O.S.-journaal 20-12-1977. Hierbij zal in com binatie met kantorenbouw een nieuwe accomodatie \«>rden gerea liseerd met 24.000 overdekte zit plaatsen. Verwacht wordt hierbij dat de financiële gevolgen budget tair neutraal zullen zijn. Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, overweegt U dan ook om na te gaan of deze mogelijkheid voor Leeuwarden realiseerbaar is, met betrekking tot het Cambuurstadion? Realisatie van zo'n mogelijkheid kan enerzijds versneld de ver nieuwing van het stadion tot ge volg hebben en anderzijds er toe bijdragen dat er wat gedaan kan worden aan het grote tekort van vestigingsplaatsen voor kantoren. Situering en parkeermogelijkheden lijken hierbij uiterst aantrekke lijk te zijn. Antwoord; Hoewel de situatie moeilijk vergelijk baar is met die in Utrecht en ook diverse andere belangen in de omgeving van het Cambuurstadion onder ogen moeten worden gezien, zijn wij bereid te doen nagaan in hoeverre het mogelijk is ook in Leeuwarden verbetering van het stadion te realiseren in combinatie met kantorenbouw. Leeuwarden, 27 januari 1978. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J.S. Brandsma Burgemeester W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1978 | | pagina 1