ianhangsel no. 2 Seantwoording van vragen van de raadsleden de heren Bijkersma - De Beer, over bevordering werkgelegenheid. i'ragen Antwoorden: lit het beleidsplan 1978-1982 blijkt dat I van mening bent dat het bevorderen van ie groei van industriële- en dienstverle- lende bedrijven een middel is om de hui- llige werkgelegenheid veilig te stellen ;n toekomstige werkgelegenheid te bevorde ren. 'J kent dan ook - en wij ondersteunen dat ran harte - hoge prioriteit toe aan de rersterking van de voorlichting en acqui sitie op dit terrein en hebt voor dit ioel een jaarlijkse post van 50.000, spgevoerd. 1. Welke bestedingsdoelen zijn inmiddels geplanned en tot welke bedragen? 2. Indien deze planning nog niet heeft plaats gehad, wat is daarvan de reden? 5. Hoe denkt U nog dit jaar op een ver antwoorde wijze een versterkte voor lichting gericht op acquisitie te voe ren? 1 en 2. Voorlichting en acquisitie ter bevordering van de werkgelegen heid geschiedt voor de gezamenlijke kerngemeenten in Friesland door de Industrialisatieraad der Friese ker nen. Aangezien het bekend was dat die raad van plan was in 1978 extra activiteiten te ontplooien heeft de gemeente Leeuwarden 50.000,opge nomen in de begroting 1978 om daar mee te kunnen voldoen aan eventuele verplichtingen in het kader van die activiteiten. Leeuwarden heeft daarom-naast bedoel de activiteiten geen eigen besteding doelen voor het bedrag van 50.000, aangewezen. De Industrialisatieraad heeft die extra activiteiten echter kunnen be talen uit de gewone bijdragen en uit de inmiddels aanwezige reserve. 3. Tot dusverre hebben wij niet over wogen naast de activiteiten van de Industrialisatieraad der Friese ker nen een versterkte voorlichting ge richt op acquisitie te voeren. Daar over zijn wel besprekingen gevoerd met de Kamer van Koophandel en met het Departement Leeuwarden van de Maatschappij voor Nijverheid en Han del. Uit dat overleg zijn geen con crete voorstellen voor het voeren van zinvol te achten activiteiten voortgekomen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1978 | | pagina 2