Dit leverde op zichzelf reeds een verstoring op van de openbare orde. Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat dit met vrij heid van demonstratie niets te maken heeft. Hoeveel politiepersoneel was bij de opening van de parkeer kelder aanwezig? Afgezien van het personeel dat was belast met de regeling van het verkeer in de stad bevonden zich aanvankelijk 10 politie functionarissen in de parkeer kelder en de directe omgeving daarvan. Na het begin van de aktie zijn daar nog ongeveer 10 A 15 man bijgekomen. Hoe luidden de instrukties voor dit politiepersoneel en in welke zin zijn deze instrukties gewij zigd na het politie-optreden tegen demonstranten bij de aankomst van de F-16? Yoor deze gelegenheid golden de normale instructies voor de opening van grotere evenementen. Voor wijziging van de instruc ties na de gebeurtenissen op 7 juni 1979 bestond geen aanlei ding. Waarom heeft de als feestelijk bedoelde optocht toch doorgang gevonden, ondanks het feit, dat zich inmiddels een opgewonden menig te rond de in/uitgang van de par keergarage had verzameld, waarbij de weg vrij gemaakt werd door hard op de menigte inrijdende motoragen ten? (Hierbij willen wij de kant tekening maken, dat ook wij de uit latingen, de gebaren en het gedrag van sommigen van de aanwezigen, met name het brengen van de fascisten- groet, afkeuren en in strijd met de bedoeling van de demonstratie achten) Voor de optocht was toestemming verleend. De vrijheid binnen onze rechtsorde brengt mee dat een dergelijke optocht dan ook door gang moet kunnen vinden. Van hard op de menigte inrijdende motor agenten is overigens geen sprake geweest. Door aktievoerders is schade aangericht aan een aantal auto's die aan de optocht hebben deelgenomen tot een bedrag van ca. 2.000, Hoe beoordeelt de Burgemeester het in beslagnemen van de krans van demonstranten, die met uitnodiging in de parkeergarage waren, door de politie, temeer waar er geen spra ke was van het plegen van een strafbaar feit? Bij informatie is gebleken dat de organisatoren van de opening van de parkeerkelder er niet mee op de hoogte waren dat een krans zou worden aangeboden door een demon strant die als raadslid was uit genodigd. Aanbieding van een der gelijke krans vormde geen onder deel van het openingsprogramma. Van inbeslagneming van een krans is mij overigens niets bekend.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1979 | | pagina 10