-3- 6. Kan de Burgemeester uiteen zetten hoe de procedure ver loopt met betrekking tot de behandeling van klachten over politie-optreden of het in gebheke blijven daarvan door belanghebbenden? Is de Burge meester van mening, dat de verwijzing van een klager door een inspecteur van de recherche naar het Justitieel Klachten- buro Friesland binnen deze procedure past, waarbij aange tekend dient te worden, dat mee gedeeld werd, dat de klacht niet op het politieburo gedepo neerd kon worden? Zo neen, hoe verklaart de Burgemeester dat dit toch gebeurd is? Vragenstellers zijn bekend met de voor het indienen van klachten vast gestelde procedure. Een verwijzing van een klager naar het Justitieel Klachtenburo past niet in deze pro cedure. Overigens zij opgemerkt dat iedereen betrokkene op het Justitieel Klachtenburo kan attenderen. 7. Vanneer en hoe kan de Burgemees ter de Raad inzicht verschaffen in de maatregelen, die hij gaat nemen om in de toekomst dit soort situaties te voorkomen? Het is niet mogelijk de Raad inzicht te verschaffen omtrent maatregelen die getroffen zullen worden in situa ties die van tevoren niet zijn te voorzien. Leeuwarden, 19 december 1979. M De Burgemeester van Leeuwarden, (j.S. Brandsma).

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1979 | | pagina 11