dCi 11 J. I U O Antwoorden op vragen van de raadsleden mevrouw M.A.D. Waalkens en de heer J. de Beer inzake het gebeuren bij de opening van de parkeer kelder. 1, Naar aanleiding van het politie optreden bij de aankomst van de F-16 op de vliegbasis Leeuwarden d.d. 7-6-1979, stelde de Burge meester, dat één van de oorzaken was, dat de politie van te voren niet op de hoogte was van het feit, dat er een demonstratie zou plaatsvinden en zich er dientengevolge niet op had kun nen instellen. Woensdag 21 november j.l. deed zich een identieke situatie voor. Weer was een aktiegroep "verge ten" een vergunning aan te vragen. Wat was de oorzaak dat de politie niet eerder en drastischer is opgetreden tegen deze groep? De politie was niet op de hoogte van de aard en omvang van de aktie welke zou worden gevoerd bij de opening van de parkeergarage Toen bleek dat de aktie gericht was op het blokkeren van de toe gang naar de parkeerkelder heeft de politie om escalatie te voor komen terughoudendheid betracht bij haar optreden tegen de aktie- voerenden. 2. Kunt bij een volgende gebeur tenis, waar iets dergelijks te verwachten is, zorgen voor vol doende politiepersoneel? Het is moeilijk het aantal in te zetten politiemensen te bepalen van niet te voorziene akties. In het onderhavige geval was overigens voldoende politie personeel beschikbaar. 3. Op welke wijze hebt IJ na het politie-optreden tegen demon stranten bij aankomst van de F-16, de instrukties gewij zigd opdat de politie in voor komende gevallen dit soort demonstraties kan bestrijden? Er was geen aanleiding de instruc ties voor de politie te wijzigen» 4. Waarom is er niet voldoende op getreden tegen de demonstran ten die probeerden de optocht onmogelijk te maken en daarbij de fascistengroet brachten? De politie heeft de optocht bij het verlaten van de parkeergarage zo goed mogelijk beschermd. Door de grote agressiviteit waarmee diverse demonstranten optraden kon helaas niet worden voorkomen dat toch deelnemers aan de optocht werden lastig gevallen en schade werd aangericht aan daarin meerij dende voertuigen waaronder een aantal "old-timers". tï&LL±±a,±±Q

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1979 | | pagina 12