- 2 - 4. het poldertarief a. bij gebruik tijdens de uren van hoogtarief o,50 per kWh b. bij gebruik tijdens de uren van laagtarief voor de eerste 1200 kWh per jaar o,20 per Kwh voor de overige kWh per jaar 0,14 per kWh 5. gemeente-instellingen 0,147 per kWh 6. voor ti.jdeli.ike doeleinden a. gedurende het tweede en derde kalenderkwartaal 0,19 per kWh b. gedurende het eerste en vierde kalenderkwartaal 0,24 per kWh c. in afwijking van het onder a en b bepaalde bedraagt het tarief voor aansluitingen van langere duur, zo als voor bouwwerken en vergelijk bare objecten o,22 per kWh d. een vastrechtbedrag voor de onder a, b en c bedoelde tarieven van 66,per jaar e. Burgemeester en Wethouders kunnen het onder a bedoelde tarief van toepassing verklaren in de onder b bedoelde periode indien er sprake is van feestverlichting van openbare wegen en grach ten; II. De kWh-prijzen worden verhoogd met 0,1 cent voor elke volle 9% cent van de gemiddelde brandstofverrekenprijs. Onder de gemiddelde brand- stofverrekenprijs wordt verstaan de prijs per G.J. stookwaarde zoals die door het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf in Friesland aan de ge meente wordt berekend over het tijdvak, dat aanvangt en eindigt 1 maand voor aanvang en einde van de periode, waarover de N.V. Prigas i de desbetreffende verbruiksperiode de vaste bedragen berekent. Indien het verbruik niet een gehele verbruiksperiode betreft bepaalt de dire teur van de N.V. Prigas de gewogen gemiddelde brandstoffenprijs. IH. het nachtstroomtarief kan uitsluitend worden toegepast in de periode van 22.45 - 23.15 uur tot 6.45 - 7.15 uur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. anhangsel no. 1 jitwoorden op vragen van de raadsleden, de heren D.E. Heere en H.S. Pruiksma jmtrent bouw dorpshuis annex gymnastieklokaal in Goutum. Welke zijn de omstandigheden die heb ben geleid tot de voor het dorp Goutum moeilijk te verteren situatie van dit moment Waarom werd de D.S.0. aan het teke nen en rekenen gezet, terwijl de ver eniging Dorpsbelang reeds najaar 1978 een volledig plan begroting had in gediend, terwijl D.S.0. slechts over een ruwe potloodschets beschikte. Nader: waarom werd het sterk tijdwin- nende aanbod van Dorpsbelang Goutum niet geaccepteerd? |3. In welke mate zijn de financiële as pecten van betekenis geweest? Als het niet-doorgaan van de eerdere plannen in hoofdzaak een financie ringskwestie is, welk grondig onder zoek heeft dan aan het niet-doorgaan ten grondslag gelegen? Kan de Raad op zeer korte termijn van het volledige onderzoek op de hoogte worden ge bracht? De voorbereidingen voor de bouw van een gymnastieklokaal annex dorpshuis(functie) in Goutum, die medio 1978 zijn gestart, zijn door kruist door de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken van 22 december 1978 inzake afremming van de bouw van accommodaties voor het lager onderwijs. De in deze cir culaire ter uitvoering van Bestek '81 aangekondigde maatregelen hou den in, dat voor projekten waarvoor de gemeenteraad na 1 januari 1979 kredieten beschikbaar stelt, de goedkeuring van de Minister van On derwijs en Wetenschappen moet wor den gevraagd alvorens tot realise ring kan worden overgegaan. Het on derhavige projekt valt onder deze maatregelen. 2, 3, 4. In het voorjaar van 1978 hebben wij de Dienst Stadsontwikkeling opdracht gegeven een plan te ontwikkelen voor bovengenoemd project. Als fi nanciële randvoorwaarden hebben wij daarbij gesteld dat de kosten van het gymnastieklokaal gedekt zouden moeten kunnen worden uit de desbe treffende doeluitkering uit het Ge meentefonds en dat de kosten van dat multifunctionele gedeelte van het complex, mede gelet op de behoef te aan accommodaties in andere dor pen en in stadswijken, ten hoogste 200.000,zouden mogen bedragen. Op deze wijze zou een totale inves tering van ongeveer 1.000.000, mogelijk zijn. Op basis van een schetsplan van de Dienst Stadsont wikkeling is overleg gevoerd met de Vereniging Dorpsbelang Goutum. Ge noemde vereniging werd in dat kader in de gelegenheid gesteld wensen ten aanzien van dit schetsplan kenbaar te maken. Hierop volgde een ander bouwplan van de Vereniging. Afgezien van stedebouwkundige bezwaren vol deed dat plan niet aan de hiervoor genoemde financiële voorwaarden. De kosten van het plan werden namelijk begroot op 1.500.000,exclu sief grondkosten 100.000,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1979 | | pagina 1