- 2 - Ziet het College een mogelijkheid op zeer korte termijn in ieder geval tot realisatie van een gymnastieklokaal in Goutum te komen? Onderschrijft het College de stelling dat houw van een gymnastieklokaal in Goutum een zeer hoge prioriteit be hoort te hebben? De realisering van een gymnastiek lokaal in Goutum is afhankelijk van de goedkeuring van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen. Wij onderschrijven de behoefte van een eigen gymnastieklokaal voor de lagere school in Goutum. 6. Is het College in staat en bereid nog vóór de zomer 1979 een concreet en uitgewerkt plan terzake bij de Raad in te dienen? 7. Is het College in de gelegenheid aan de Raad mede te delen in hoeverre problemen rond de portefeuille-wisse ling in 1978 mede hebben geleid tot de huidige voor Goutum onaanvaardbare situatie? In de raadsvergadering van 29 januari 1979 hebt U onder andere voor het gymnastieklokaal te Goutui een krediet beschikbaar gesteld. G.S. hebben de goedkeuring van dit krediet afhankelijk gesteld van de hiervoor omschreven ministeriële goedkeuring. Het zal daarom niet mo gelijk zijn op korte termijn een definitief plan aan de Raad voor te leggen. Er bestaat geen verband tussen de portefeuille-wisseling in ons colle ge en de onderhavige situatie. Leeuwarden, 1 mei 1979 Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, JSBrandsma W.J.G. Reumer Burgemeester. Secretaris Aanhangsel nr. 2. Antwoorden op vragen van de raadsleden de heren H. ten Hoeve en JKnol m.b.t. het gebruik van het sportveld Achter de Hoven. 1Heeft het college kennis genomen van perspublikaties inzake de toestand van het sportveld waarop de K.V. "Het Plein" haar activi teiten pleegt te ontplooien? 2. Zo ja, welke maatregelen denkt het college op korte termijn te nemen om te bevorderen, dat deze springlevende en in feite unieke vereniging onbelemmerd de kaats- sport kan laten beoefenen? 3. Is het college bereid om met de kaatsvereniging, de buurtvereni ging en de aanliggende scholen het overleg te heropenen teneinde na te gaan of het plaatsen van een hek alsnog wenselijk is? 4. Is het college bereid om hierin dan ook een advies van de K.N.K.B. te vragen? 1. Wij zijn inderdaad van deze pers publikaties op de hoogte. 2. Op 27 juni 1977 heeft de Raad, mede op advies van de Sportraad besloten, dat bedoeld sportveld ook gebruikt moet kunnen worden door de jeugd in deze wijk. 3. Met betrokkenen wordt inmiddels overleg gepleegd omtrent de zich voordoende problemen. 4. Gelet op de onder 2 en 3 gegeven antwoorden, achten wij het vragen van een dergelijk advies in deze kwestie niet relevant. Leeuwarden, 28 mei 1979» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden. V J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1979 | | pagina 2