inhangsel nr. 3» itwoorden op vragen van de raadsleden G. Buising en J. Knol inzake de Bijzondere igionale Toeslag in het kader van de Wet Investerings Rekening. Kunt U de onderhavige persberichten bevestigen? 2. Zo ja, welke bedrijven betreft dit en hoeveel arbeidsplaatsen zijn er mee gemoeid? 3. Welke stappen heeft U ondernomen m.b.t. de uitvoering van bovenge noemde motie? Ja. Met name in de laatste maanden wor den wij in gesprekken met ter plaatse gevestigde ondernemingen regelmatig ge confronteerd met de mededeling dat in de calculaties inzake te nemen inves teringsbeslissingen over uitbreiding, c.q. verplaatsing, de Bijzondere Regio nale Toeslag een voorname rol speelt. Baarnaast bereiken ons regelmatig ge ruchten over gevestigde ondernemingen die reeds in principe een voor Leeuwar den negatieve investeringsbeslissing zouden hebben genomen. Wij trachten dergelijke geruchten zo goed mogelijk te verifiëren. Wij hebben de indruk dat het merendeel van deze geruchten een kern van waar heid bevat. Heel concreet is thans in de openbaar heid gekomen, dat het bestuur van de Coöperatieve Stremselfabriek heeft be sloten aan haar ledenvergadering voor te stellen het bedrijf naar Drachten te verplaatsen. De informaties, die wij terzake verkrij gen in gesprekken met directies van on dernemingen zijn van vertrouwelijke aard. Wij hebben geen vrijheid daarover mededelingen te doen. In zijn algemeenheid kan echter worden gesteld, dat het hier gaat om inves teringsbeslissingen van een aantal leeu- warder bedrijven, waarbij vele honder den arbeidsplaatsen in het geding zijn. Wij hebben de tekst van bedoelde motie gezonden aan de Ministers van Econo mische Zaken, Sociale Zaken, Volkshuis vesting en Ruimtelijke Ordening, Bin nenlandse Zaken, de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. Wij hebben deze motie vergezeld doen gaan van een brief waarin wij nogmaals uitvoerig alle zakelijke argumenten, die pleiten voor het van toepassing verklaren van de B.R.T.-premie op Leeu warden, naar voren hebben gebracht.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1979 | | pagina 3