- 2 - 4. Wat is hiervan tot dusverre het resultaat geweest? 5. Als het resultaat negatief is, welke stappen overweegt U dan verder? Daarnaast hebben wij in een reeks van gesprekken met verschillende Tweede- Kamer-fracties en individuele kamer leden de B.R.T.-kwestie nogmaals onder de aandacht gebracht. Binnenkort zal samen met het provinci aal bestuur over deze aangelegenheid overleg worden gepleegd met de Direc teur-Generaal voor de Prijzenordening en de Regionale Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken. Wij hebben de indruk dat de gedachte, dat aanwijzing van Leeuwarden tot B.E, gebied noodzakelijk is voor een even wichtige ontwikkeling van Friesland, terrein wint. Dit blijkt ook uit door leden van de Tweede Kamer opgestelde vragen aan de Minister van Economische Zaken over deze kwestie en het feit dat Gedeputeerde Staten van Friesland in het concept-statenvoorstel over de Nota Alternatieven het toekennen van de B.R.T. aan Leeuwarden bepleiten. Als een dergelijke situatie zich onvei hoopt zou voordoen, zullen wij ons nader beraden over verder te nemen stappen. Leeuwarden, 5 juni 1979» Burgemeester en Wethouders van Leeuwaï J.S. Brandsma W.J.G. Reumer Burgemee, Secretari ih. nrr.e] no. 4» Vragen van de raadsleden mevrouw E. Brandenburg-Sjoerdsma en mevrouw T. van der Werf met betrekking tot het optreden van de politie op 7 juni 1979 en de antwoorden van de burgemeester daarop. Is de burgemeester bekend met Deze vraag kan bevestigend worden het politieoptreden tegen denon- beantwoord, stronten van de groep ONKRTJTT op 7 juni j.l. bij de vliegbasis ten tijde van het "verwelkomen" van de F16? Acht de burgemeester een derge lijk hardhandig optreden, zoals blijkt ui t de journaalbeelden - aan de haren slepen, het gebruik maken van de gummiknuppel, trap pen - niet buiten alle proportie en in flagrante strijd met het karakter van de aktie? 3a Indien de voorgaande vraag beves tigend wordt beantwoord, welke maatregelen overweegt de burge meester dan tegen deze agenten te nemen, teneinde herhaling van dit soort onverkwikkelijkheden te v-oorkomen? ;3b Indien vraag 2 ontkennend wordt beantwoord, wat zijn dan de instrukties voor dit optreden en soortgelijke optredens van de politie? Antwoord op vraag 2 en 3. De Officier van Justitie heeft in overleg met de loco-burgemeester van Menaldumadeel en ondergetekende beslo ten een onderzoek te doen instellen - door de Rijksrecherche naar de feite lijke gang van zaken tijdens de orde verstoring bij de ingang van de vlieg basis op 7 juni 1979- In afwachting van de resultaten van dat onderzoek meen ik mij van een oordeel over het optreden van de politie te moeten onthouden. 4. Onder wiens verantwoordelijkheid valt het optreden van de Leeuwar der Gemeentepolitie op grondge bied van de gemeente Menalduma deel? Het gezag over de politie ter hand having van de openbare orde berust bij de Burgemeester van Menaldumadeel. Overigens blijven ook bij optreden buiten de eigen gemeente de beheers taak en de daaruit voortvloeiende ver antwoordelijkheden bij ondergetekende. 9. Vat is de reden van het inhouden van het rijbewijs van één van de demonstranten en van de inverze keringstelling van twee van de demonstranten? Het rijbewijs van een van de demonstran ten werd ingenomen teneinde de gege vens van betrokkene te kunnen veri fiëren. Twee demonstranten werden in- verzekering gesteld omdat zij werden verdacht van bepaalde strafbare gedragingen. Deze aangelegenheid valt overigens onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1979 | | pagina 4