5f -7.~rW Uit de journaalbeelden blijkt, dat de Brandweer rechtstreeks de straal op de demonstranten heeft gericht en heeft meege werkt aan de hardhandige verwij dering van de demonstranten. V/at zijn in deze de bevoegdheden van de Brandweer? De brandweer heeft geen bevoegdheden ter handhaving van de openbare orde nhangsel nr. 5 „twoorden op vragen van Mw. A. Willemsma-de Jong en de heer H.S. Pruiksma rer de verkeerssituatie op het Zuiderplein en de Schrans. Leeuwarden, 14 juni 1979. De Burgemeester van Leeuwarden, J.S. Brandsma jt is Uw College bekend dat er, vooral tijdens de spitsuren, doorgaans bij de ioorwegovergang in de Schrans een ware verkeerschaos heerst, die, getuige een geval met dodelijke afloop enige tijd geleden, tot levensgevaarlijke situaties inleiding geeft. or allerlei verkeersmaatregelen in de binnenstad enerzijds, en de aanwezigheid n grote scholen in Leeuwarden-Zuid anderzijds, is de verkeersdrukte in beide chtingen op het Zuiderplein en de Schrans aanmerkelijk toegenomen. Hierdoor is zwakste partij in het verkeer, n.l. de fietser, in een bijzonder kwetsbare ositie komen te verkeren. n en ander is reden om Uw College de volgende vragen voor te leggen: Overweegt Uw College op korte termijn stappen te ondernemen om aan deze on gewenste toestand een einde te maken? Zo ja, welke? Verdient het geen aanbeveling om t.a.v. dit verkeersknooppunt een ver- keersdeskundige te raadplegen en deze desnoods extern aan te trekken? Bij geruchte is vernomen dat de me chanische spoorbomen in de toekomst zullen worden vervangen door AHOB's. Zo ja, wanneer? En biedt dit dan een oplossing voor het probleem? ad 1en 2. De Dienst Stadsontwikkeling heeft D.H.V. Raadgevend Ingenieursbureau B.V. verzocht enige suggesties met betrekking tot een veiliger verkeers afwikkeling op het Zuiderplein op hun toepasbaarheid te bezien. Een en ander zal zo spoedig mogelijk in de Verkeerscommissie besproken worden. Aan de hand van die bevin dingen zullen wij ons beraden over mogelijk te nemen maatregelen. ad 3- Volgens de planning van de Neder landse Spoorwegen zal de bedoelde vervanging plaatsvinden in het derde kwartaal van 1983 - Afgezien van de vraag of deze vervanging op zichzelf kan leiden tot een vergroting van de verkeersveiligheid ter plaatse, kan deze op korte termijn derhalve geen oplossing bieden. ad 4« Is het mogelijk reeds thans en onaf hankelijk van de te nemen maatregelen als bedoeld in vraag 3, vóór de spoor bomen verkeerslichten te plaatsen zo danig, dat bij het openen van de bomen, aan fietsers als zwakkere partij, eerst vrije doorgang wordt gegeven en dat, pas als deze groep de flessehals is gepasseerd, de auto's en motoren weer aan het verkeer gaan deelnemen. Deze suggestie wordt door D.H.V. me de in het onderzoek betrokken. Leeuwarden, 4 september 1979» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1979 | | pagina 5