|j. Is het een gebruikelijke gang van zaken, dat bewoners zich moeten legitimeren alvorens de N.V. Frigas overgaat tot levering van gas en elektrici teit aan het door hen bewoonde pand? 'Aanhangsel nr. 6. Antwoorden op vragen van de raadsleden mevrouw J. van der Werf en de heer p.D. van der Wal m.h.t. de energielevering aan kraakpanden. 1. Is het het college hekend, dat de N.V. Frigas weigert om elektri citeit en gas te leveren aan kraakpanden? 2. Is het het college hekend, dat krakers zich moeten legitime ren alvorens de N.V. Frigas tot levering wil overgaan? 4. Is het college met ons van mening, dat de N.V. Frigas hier buiten haar bevoegdheden is getreden, en zo ja ,wat is het college van plan hieraan te doen? 1 Dit is ons niet bekend. Wel moet een ieder, die levering van ener gie wenst, overeenkomstig de leveringsvoorwaarden van de N.V. Frigas een aanvraagformulier in vullen en ondertekenen. 2. Deze vraag kan bevestigend worden beantwoord. 3. Zoals ook in vele andere situaties in het maatschappelijk verkeer is het niet ongebruikelijk dat een legitimatie wordt gevraagd om de juistheid van de gegevens te con troleren. 4. Het eerste deel van de vraag wordt ontkennend beantwoord; het tweede deel behoeft mitsdien geen be antwoording. Leeuwarden, 6 november 1979» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma W.J.G. Reumer Burgemeester. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1979 | | pagina 6