Aanhangsel nr. 7* Antwoord op vragen van de raadsleden de heren W. Miedema en D.E. Heere omtrent de subsidiëring van de West-tangent. 1Heeft het college kennis genomen 1Deze vraag wordt bevestigend be- van het bericht in het Friesch antwoord. Dagblad van 23 oktober 1979 onder het hoofd "Leeuwarden houdt zijn halve R.O.T.", waarin staat dat de Minister van V.R.O. de kamer leden die ervoor pleitten Leeu warden gelden te geven voor de aanleg van de Zuidtangent, voor houdt dat "Leeuwarden echter nog nooit de vijftien miljoen heeft gebruikt die bestemd is voor de West-tangent? 2. Is de mededeling van de Minister juist? Zo ja, waar in de begroting is dit bedrag te vinden? Zo nee, welke betekenis kan de aan de kamercommissie verstrekte informatie dan hebben? De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft in zijn uitlatingen gedoeld op de subsidiëring van de weg van Mars- sum naar Boksum, welke weg door het Provinciaal Bestuur wordt aan gelegd met subsidie van het Minis terie van Economische Zaken. De aanleg van deze weg zal binnen enkele jaren worden voltooid. Voorzover de Minister met zijn mededelingen heeft beoogd het ge meentebestuur van Leeuwarden in- gebreke te stellen, zijn deze derhalve onjuist. 3. Mocht het verwijt aan Leeuwarden onjuist of onvolledig zijn op wel ke wijze denkt het College dan te bereiken dat de betreffende mededeling van de Minister aan de kamerleden wordt gecorrigeerd? Teneinde mogelijke misverstanden over deze zaak te voorkomen, zul len wij copieën van deze vragen en antwoorden doen toekomen aan de Minister, de Bijzondere Kamer commissie voor het I.S.P. en de Tweede Kamer der Staten-Generaal Leeuwarden, 22 november 1979» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1979 | | pagina 7