woord - "bereid in overleg met de exploitant te treden om ver plaatsing van dit L.P.G.-tank station naar een minder kwets baar terrein in de gemeente te bevorderen? Vooruitlopend op de bespreking 3 van de algemene L.P.G. problema tiek op de begrotingsvergadering van afdeling V op 27 november 1979 zouden wij graag van ver nemen, of bij de exploitatie van de binnenkort te openen parkeer garage onder het Wilhelminaplein speciale maatregelen zullen worden genomen met betrekking tot auto's, die L.P.G. als brandstof gebruiken, (vgl. in dit verband de opmerking in een artikel over dit onderwerp in het dagblad "Trouw" van 26 oktober j.l., dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten "de suggestie doet het parkeren van auto's in parkeergarages tegen te gaan" Wellicht kan een veiligheids-klas sificatie worden opgesteld en kun nen per klasse oplossingen ter verbetering van de veiligheids situatie worden aangegeven. Het enige juridische middel om deze zaak aan te pakken is gele gen in het toepassen van artikel 26 van de Hinderwet. Door ons wordt thans bezien in hoeverre het op basis van dit artikel mo gelijk is om de bestaande vergun ningsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen, zulks in overleg met de Regionale Inspecteur van de Volksgezondheid. Er wordt niet overwogen om het stallen van auto's die op L.P.G. rijden in de parkeergarage te ver bieden. Het zal duidelijk zijn, dat zulks moeilijk te controleren zal zijn. In verband hiermede is in de parkeerkelder L.P.G.-detec tieapparatuur aangebracht. Hier door zullen tijdig maatregelen genomen kunnen worden indien zich lekkages zouden voordoen. Leeuwarden, 22 november 1979» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarder J.S. Brandsma Burgemeester W.J.G. Reumer Secretaris. Aanhangsel nr. 9 Antwoorden op vragen van de raadsleden mevrouw J. van der Werf en de heer P. van der Wal inzake het gebeuren bij de opening van de parkeer kelder. 1Naar aanleiding van het uit de hand gelopen politie-optreden bij de aankomst van de P-16 op de vliegbasis Leeuwarden d.d. 7-6-1979» stelde de Burgemeester dat één van de oorzaken hiervan gelegen was in het afwezig zijn van hoger politiepersoneel, om dat de politie van te voren niet op de hoogte was van het feit, dat er een demonstratie zou plaatsvinden en zich er dienten gevolge niet op had kunnen in stellen. Aangenomen, .dat dit op woensdag 21 november j.l. bij de demonstratie van de Aktie- groep Leeuwarden Beeft tegen de atoomschuilkelder - ondanks het verzuim van de Aktiegroep om een vergunning aan te vragen - wel het geval was (gezien de uit latingen van hoofdinspekteur Ten Cate in de LC van 22-11 j .'1 en de aanwezigheid van het poli- tiekader inklusief de Commissaris), wat was dan ditmaal de oorzaak van het kennelijk niet in de hand hebben van de reeks van onver kwikkelijke gebeurtenissen, te weten het in eerste instantie niet ingrijpen bij dreigend eigenmach tig optreden van derden en het daarna betrokken geraken bij een ordinaire kloppartij van bouw vakkers en politie tegen demon stranten? Voor de demonstratie, welke plaats vond op woensdag 21 novem ber 1979 is geen vergunning gevraagd, zoals is voorgeschreven in de door de Gemeenteraad vast gestelde Algemene Politieveror dening. Daardoor is er van tevo ren geen contact met de politie geweest en was niet bekend wat er zou gebeuren. Wel was bij de politie doorgedrongen dat in het jeugdcentrum Hippopotamus in de Schoolstraat plannen werden be raamd om de gang van zaken bij dc opening van de parkeerkelder te verstoren en dat daaromtrent om half twee s-middags in dat centrum nadere "instructies" zou den worden gegeven. Rond dat tijdstip is in een in de nabij heid van dat centrum gelegen gebouw de toegang tot een sirene van de B.B. verbroken en werd die sirene in werking gesteld, kenne lijk als sein om met bepaalde akties te beginnen. De akties hadden naar later bleek ten doel de toegang te belemmeren tot de te openen parkeergarage. Personen die bij de bouw van die garage betrokken waren, hebben zich dat zodanig aangetrokken dal zij getracht hebben de aktievoerdei te verwijderen. De politie heeft g tracht in die onverwachte situa tie, zonder zelf hardhandig op te treden, wanordelijkheden zoveel als mogelijk te voorkomen. De uitdrukking "betrokken gerakei bij een ordinaire kloppartij' van bouwvakkers en politie tegen demonstranten" laat ik voor reke ning van de vragenstellers. De aktievoerders hebben door hun handelwijze de vrijheid van ande ren belemmerd, nl. verhinderd het op uitnodiging van de Stich ting Parkeergarages zich begeven naar de ruimte waar de openings handeling plaats zou hebben.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1979 | | pagina 9