Aanhangsel nr.: 1. Antwoorden op vragen van het raadslid de heer J. Knol met betrekking tot de grondverkoop Kats Bouwgroep B.V.-F.B.T.O. in het gebied Langemarktstraat- Noord. 1. Heeft het College kennis genomen van de vastgoedtransactie in het gebied dat begrensd wordt door de Langemarktstraat-Willemskade en de Snekerkade tussen de ver zekeringsmaatschappij F.B.T.O. en de firma Kats en vermeld in de Leeuwarder Courant van 3 juni j.l.? 2. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord en tevens vastgesteld dat deze berichtgeving juist is, kan het College mij dan mededelen of bij deze transactie voormalige gemeentepanden zijn betrokken. Zo ja, welke prijs was daar dan nu mee gemoeid? 3. Kan het College mij voorts mede delen of de oorspronkelijke plan ontwikkeling, met o.a. 14 nieuw bouw—woningen, in bovengenoemd gebied, gelet op de gewijzigde eigendomssituatie, vertraging c.q. wijziging zal ondergaan? 4. Zo ja, welke maatregelen denkt het College dan te nemen om de steeds verdergaande verpaupering hier tegen te gaan. 5. Kan het College mij tenslotte mededelen op welke wijze de ge meente actief zorgdraagt voor een tijdige voortgang van de planontwikkeling in dit gebied. 1Deze vraag kan bevestigend worden beantwoord 2. Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. 3. Dit is niet bekend. 4/5. Nadat wij op de hoogte zijn van de plannen van de koper van de eigen dommen van Kats Bouwgroep B.V. zullen wij ons op de totale situatie in dit gedeelte van het plangebied "Langemarktstraat-Noord" nader be raden. Leeuwarden, 11 juni 1980. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1980 | | pagina 1